NIEUWSBRIEF herfst 2021

Een nieuw kerkelijk seizoen

Het nieuwe kerkelijk seizoen is begonnen. Een seizoen, naar we hopen, postcorona. In ieder geval een moment om bewust het kerkenwerk in te kleuren.

De landelijke kerk heeft als thema gekozen

‘Van U is de toekomst’

Zie: Scriba René de Reuver over het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ | Protestantse Kerk in Nederland

Een spannend thema wanneer je bedenkt hoe onzeker de tijd is waarin wij leven. Denk aan de corona pandemie en de steeds urgenter wordende milieuproblematiek.

Nog deze zomer werd het zuiden van Limburg geteisterd door overstromingen. Met name Valkenburg heeft zwaar geleden. Ds. Harrie de Reus heeft samen met gemeenteleden de Kloosterkerk in Valkenburg direct geopend toen bleek hoe ernstig de situatie was. Omdat deze kerk hoger ligt was het een ideale plaats voor hulpverleners om even bij te komen, koffie te drinken en hun mobiele telefoon op te laden.

Zie ook: Overstromingen in Limburg: Kerk helpt waar kan & voorbeden gevraagd

Iconische foto uit de periode van de wateroverlast.

Het thema ‘Van U is de toekomst’ staat niet alleen op startzondag maar het hele seizoen centraal. Het is aardig dat we hiermee aansluiten bij grote maatschappelijke vragen van dit moment.

Zie ook: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/van-u-is-de-toekomst/

Deze zomer brak rijksbouwmeester Floris Alkemade een lans voor de toekomst van Nederland in het programma Zomergasten. De rijksbouwmeester is een rasoptimist en grenzeloos creatief, die denkt dat het met de grote kwesties in de wereld de goede kant op zal kantelen. Hij ziet de moeilijke kanten wel maar is zeer hoopvol wanneer het over veranderingen gaat. Hij verwacht dat de noodzakelijke veranderingen in onze manier van leven er zullen komen, want stilstand bestaat niet, alles in het bestaan beweegt steeds maar door naar een betere toekomst. Wel echt een optimistische manier van denken dus. Waarbij je ook de vraag kunt stellen hoe de veranderingen tot stand zullen komen.

Ik kon de neiging om een parallel te trekken met de kerk niet onderdrukken. Ook in de kerk is verandering nodig. Pionier en predikant Tim Vreugdenhil start in zijn boek ‘Opener dan ooit’ van een geheel andere kant. Hij denkt dat het goed is te denken vanuit de dystopie (anti utopie) en hij vindt dit typisch bijbels denken want starten niet alle profeten bij de puinhopen van het heden waarbij de stad kapot is en het land verlaten? “Waarom spreekt Jezus van een stad en een tempel waarvan geen steen op de andere blijft?” Bij Vreugdenhil gaat het erom dat ons geheugen geprikkeld moet worden om het diepe verlangen boven te laten komen. Hij haalt ook de psalmen aan waarin eerst de nacht moet vallen, er gehoopt wordt op de morgen, en juist in de nacht het licht wordt geboren. (Waarom het lichtritueel in de paasnacht zo ontroerend is!)

Beide bovengenoemde personen zijn veranderkundigen. En ik denk dat we als kerk deze expertise hard nodig hebben in onze tijd, zeker wanneer we uit liefde voor de kerk van Christus een weg willen zoeken die ervoor zorgt dat de plaatselijke gemeenten toekomst hebben en een plaats zijn waar mensen tot hun recht komen, zichzelf kunnen zijn en weer een weg gewezen wordt waar het om gaat in dit leven. De kerk heeft in alle eeuwen van haar bestaan nooit stil gestaan. De kerk heeft zich voortdurend vernieuwd, dat was zo in de begintijd, dat was aan de orde in de Middeleeuwen en ten tijde van de reformatie. En ook de bijbel kent een voortdurende beweging met Abraham die op weg gaat, het volk dat uittrekt, Jezus die rondtrekt en Jeruzalem dat nieuw wordt. Ook nu is beweging nodig en een reformatie noodzakelijk om de kerk weer bij de tijd te brengen. Het mooie is dat we deze beweging alleen kunnen maken door ons steeds opnieuw te oriënteren op onze bronnen. Semper reformanda zeggen we wel, steeds opnieuw de beweging zoekend omdat stilstand de dood in de pot betekent en omdat elke tijd vraagt om een oprecht eigen antwoord.

Met goud repareren

Van Alkemade eindigt zijn boek trouwens in lijn met wat Vreugdenhil betoogt: “Wat we van het verleden kunnen leren is dat het nooit alleen de catastrofe is die de geschiedenis bepaalt maar vooral de reactie daarop. De kunst is om ook de breuk als onderdeel van onze identiteit te zien, het inzicht dat het ware gezicht zich ook toont in de kwaliteit van de reparatie. Aan ons om dat wat we braken, niet als verloren te beschouwen, maar met goud te repareren.” Bijbels zegt hij hier dat de Heer het gekrookte riet niet zal breken, en het met zijn oneindige barmhartigheid met goud bekleedt. Dat is troostend en misschien wel de kern van het christendom, dat verandering en vernieuwing nooit zonder het verleden kunnen, dat dingen misgaan maar dat de dingen die mis zijn gegaan niet het einde zijn m aar geheeld worden door de Heiland (letterlijk heelmaker). Met het oog op het goede leven van mensen in deze schepping. Troostend is dat de hemel weet van het zuchten van de schepping, van het zuchten van mensen onder het bestaan, en er om bewogen is.

Van U is de toekomst.

De eigen dynamiek van de dingen leidt geen autonoom bestaan. De ontwikkeling is in Gods hand. Er is regie. Er is geen willekeur, maar keur. Door alles heen is deze wereld toegelegd op liefde, ook al lijkt niets er op te wijzen dat dat zo is. Geloof is vertrouwen hebben dat de zachte kanten zullen winnen. Weerloze overmacht noemde Berkhof het. Tegen alles in hopen en daarop vertrouwen. Dat wat op ons toekomt, is niet zonder zegen. Vandaar dat de Protestantse Kerk als thema voor het komende jaar inzet op: ‘Van U is de toekomst’. Het is een boektitel van Huub Oosterhuis uit 1996, ontleend aan het Onze Vader met de ondertitel ‘Kome wat komt’. De begaafde jezuïet zet de lofprijzing van het Onze Vader aan het eind in met de woorden: ‘Van U is de toekomst’. Daarmee brengt hij Koninkrijk, kracht en heerlijkheid onder één noemer: die van Hem die ons telkens weer de toekomst opent en de dag van morgen aanreikt.

Nieuw gebedenboek ‘U die voor mij uitgaat’

Bij het jaarthema is een gebedenboek gemaakt waaraan ook zes predikanten uit onze classis hebben meegewerkt.
Gratis te bestellen via onderstaande link.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-gebedenboek-u-die-voor-mij-uitgaat-bestel-gratis/

 

Gebed bij het thema
door d s. Marloes Meijer, PG Engelen

Vanuit het hier en nu,
vanuit onze wereld vol realiteitszin,
vol fact checking vol betweters-achteraf,
roepen we om hoop,
irreële, grensoverschrijdende,
dwaze, dwarrelende hoop,
om starheid, dorheid, levenloosheid te doorbreken,
en weer open te gaan, kansen te zien,
toekomst te vinden, voorbij de grenzen van de actualiteit.|
Schud mij telkens wakker God,
en leer mij hoop.
Amen.

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet,
namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne
In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

 

Lees de hele nieuwsbrief HERFST (pdf):
NIEUWSBRIEF Herfst 2021-W