Het classicale college voor de visitatie (CCV)

Na de reorganisatie in het kader van Kerk 2025 heeft het college voor de visitatie ‘nieuwe stijl’ sinds 2018 twee taken. Het college voor de visitatie heeft tot taak te bemiddelen in geval van moeilijkheden, zoals in de kerkorde wordt genoemd. De tweede taak is de bevordering van de ontmoeting van gemeenten.
De voorzitter van het college adviseert (het breed moderamen van) de classis.

Visitaties
De visitatie (voorheen de buitengewone visitatie) is de bemoeienis van het college met name als er moeilijkheden zijn binnen een gemeente.
Het college voert hiertoe dan overleg, bemiddelt en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Het college zet in op het voorkomen en verminderen van conflicten en draagt graag bij aan oplossingen.
Als feiten of omstandigheden daar aanleiding voor geven of als een kerkenraad het vraagt, houdt het college een visitatie na overleg met de classispredikant. Het college kan ook ingeschakeld worden, als dat kerkordelijk is voorgeschreven of in het kader van het protocol misbruik in pastorale relaties.

Bevordering ontmoeting van gemeenten
Binnen de ringen krijgen de ontmoeting van gemeenten en de onderlinge samenwerking vorm. Gemeenten kunnen een beroep doen op andere gemeenten, bijvoorbeeld voor externe contacten of om elkaar te inspireren of te helpen.
De inhoudelijke invulling en organisatie van de ontmoeting binnen de ring is de verantwoordelijkheid van de kerkenraden en werkgemeenschap van predikanten. Daarnaast heeft de classispredikant een belangrijke rol bij de ontmoeting van gemeenten in de ringen als inspirator en aanjager van het kerkelijk gesprek.
Als college hebben wij ons, in overleg met de classispredikant, er op beraden hoe we gestalte kunnen geven aan de tweede taak van de visitatie, de ‘bevordering van ontmoeting’. We willen aanspreekbaar zijn voor de ringen en ook meedenken over de ontmoeting van gemeenten waar nodig. Daartoe zullen de visitatoren graag aansluiten bij de ringvergadering.
Het college bestaat op dit moment uit acht mensen. Voor elke ring is een vaste visitator het aanspreekpunt.

Als u vragen hebt over of aan het classicale college voor de visitatie, laat het ons weten via secretariaatCCV-NBLRW@ziggo.nl

ds. Richart Huijzer, voorzitter van het classicaal college voor de visitatie in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne