TOEKOMSTGERICHTE PRESENTIE

Visie voor gemeenten in de classis

Versie voor gesprek in kerkenraden, gemeenten, ringen en werkgemeenschappen
1e versie vastgesteld door de classisvergadering op 27 januari 2021

De wijnstok en de ranken

Dit plan is bedoeld voor beleidsvorming in de gemeenten in de classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne. Het doel is het gesprek organiseren om te werken aan toekomstgericht kerk-zijn in de gemeenten in de classis.
Uitgangspunt van de visie is dat het goed en zinvol is om de lokale protestantse gemeenten en/of kerkplekken in deze tijd van ontkerkelijking te steunen en tot bloei te brengen. En telkens ook: bewaren wat goed is, revitaliseren waar dat nodig is en vernieuwen waar dat wenselijk en mogelijk is. Een belangrijk punt blijkt het juiste evenwicht tussen lokale autonomie/eigenheid enerzijds en de noodzaak van vernieuwing en samenwerking anderzijds.

 

DOWNLOAD HIER: 20210611 Aanbiedingsbrief presentieplan

DOWNLOAD HIER: 20210611 Presentieplan classis NBLRW versie voor gesprek

DOWNLOAD HIER: 20210611 voorstel bespreking in ringen presentieplan

 

In hoofdstuk 1 wordt een diagnose gemaakt, zeg maar een stand van zaken. Als gevolg van de ontkerkelijking komen veel gemeenten bijna als vanzelf in een overlevingsmodus. Het is lastig om in tijden van krimp, teruglopende financiën, kleinere predikantsplaats en minder ambtsdragers de kerk te besturen. De zorgen over deze ontwikkeling kunnen in de weg staan bij het ontwikkelen van beleid om tot vernieuwing in de kerk te komen. Toch leeft bij velen een verlangen om dingen anders te doen. Maar waar begin je? Hoe sla je een brug vanuit ‘de kerk zoals die nu eenmaal is’ naar ‘wat de kerk zou kunnen zijn’? Hoe kun je toekomstgericht kerk zijn anno nu? Daarom gaat het in dit plan over de vraag hoe de gemeenten in onze classis toekomstgericht kerk kunnen zijn.
We menen dat een dubbele beweging nodig is om de ontwikkeling van ontkerkelijking te keren: ´back to basics´ – terug naar de kern, weer ontdekken waar het om gaat zoals verwoord in Kerk 2025 -, en vernieuwing om op een relevante manier kerk te zijn in deze tijd. Je zou ook kunnen zeggen van hart (van de liturgie) tot hart (van de samenleving).
We denken dat de volgende zaken nodig zijn om deze beweging te maken:

  • 1. diagnose. Er dient onderzocht te worden wat de actuele situatie is in de gemeente en wat de context is. Vervolgens hoe de gemeenten de transitie naar toekomstgericht kerk-zijn het best vorm kunnen geven in hun eigen context, en welke activiteiten daarbij worden ontplooid.
  • 2. herbezinning op kerk-zijn en geloof (dus impuls geloofsgesprek, nieuw elan, wie zijn we als kerk, identiteit, e.d.)
  • 3. kerk naar buiten: vormen van lokaal gemeente zijn en nieuwe vormen van gemeenschap stimuleren en opbouwen. Ook de oecumene noemen we hier.
  • 4. bestuurlijk: de gemeenten begeleiden om samenwerkingsvormen te organiseren die gericht zijn op versterking, behoud en bloei van lokale kerkelijke presentie
  • 5. teambuilding: het stimuleren van teamvorming door de predikanten en kerkelijk werkers.
  • 6. investeren in jeugdwerk en het betrekken van de midden generatie.

In hoofdstuk 2 schetsen we een aantal theologische aanzetten die kunnen dienen als geloofsdoordenking bij het beleid dat we in de classis voor ogen staan.

De Duitse kerkreformator Maarten Luther (1483-1546) stelde: ‘Ubi Christus est, ibi ecclesia’: waar Christus, daar is de kerk. Bij alles wat we van de kerk kunnen zeggen, moet als eerste gezegd worden dat zij van Christus is. De visienota ‘Van U is de toekomst’ stelt op p. 4: “De gemeente is niet van zichzelf. En de kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van verbondenheid met Jezus Christus; we volgen Hem.

We menen dat juist dit uitgangspunt ons kan helpen in de zoektocht naar het werken aan vitale kerkplekken in onze classis, omdat er een oproep in klinkt om ons naar die plekken te keren waar Jezus is en God nabij is.
Met het motto van hart (van de liturgie) tot hart (van de samenleving) onderscheiden we twee bewegingen die nodig zijn om tot revitalisering te komen. De ene is een revitalisering van het geloof, de hoop en de liefde in de harten van de mensen door kerkdiensten, gebed, samenkomsten en kringen, studie en stilte. De andere – aanvullende – is de beweging kerk naar buiten om nieuwe vormen van gemeenschap te vinden en te ontwikkelen, omdat Christus ook daar te vinden is (vergelijk Lukas 24 waar twee leerlingen een onverwachte ontmoeting hebben met een vreemdeling, die even later bij het breken van het brood Jezus blijkt te zijn.)

In hoofdstuk 3 wordt nog eens ingezoomd op de vraagstukken en in hoofdstuk 4 worden voorstellen gedaan voor toekomstgericht beleid.

Als classis kiezen we uitdrukkelijk voor investeren omdat we geloven in de toekomst van protestantse gemeenten in onze classis. Daarom willen we inzetten op revitalisering. Aan de ene kant omdat we zien dat er ongelooflijk veel vitaliteit is in de kerken en in wat er allemaal wordt georganiseerd. Aan de andere kant omdat we overtuigd zijn van de waarde van het christelijke geloof en ons in willen zetten voor christelijke presentie in het gebied van de classis. Kerken hebben een belangrijke rol te vervullen in onze samenleving waar zoveel mensen op zoek zijn naar zingeving.

Op weg naar een toekomstgerichte presentie van de protestantse kerk in onze classis zal het nodig zijn dat wij elkaar weten te vinden. Binnen de classis, via de ringen, tussen gemeenten onderling, in werkgemeenschappen, en buiten de classis, in oecumenische verband en in contacten met de landelijke kerk en andere classes die vergelijkbare vraagstukken kennen.

LEES VERDER: 20210611 Presentieplan classis NBLRW versie voor gesprek