De Classicale Vergadering op de drempel van het nieuwe jaar

Graag blik ik als voorzitter van de Classicale Vergadering terug op het jaar 2020 en vooruit naar het jaar 2021.

Tot een paar jaar geleden wezen alle kerkenraden afgevaardigden (liefst twee per gemeente) aan, die drie à vier keer per jaar bij elkaar kwamen als ’Classis’ of Classicale Vergadering. In 2018 is onze classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne gevormd, en zijn zes oude classes opgeheven.
De oude classes zijn als ringen verder gegaan voor de ontmoeting van gemeenten, en in sommige gevallen op eigen initiatief alweer opgesplitst in kleinere eenheden.
Het werd en wordt als een nadeel van de nieuwe structuur ervaren dat de afstand tussen de gemeenten en de classis groter is geworden.
Daar staat tegenover, dat we sinds 2018 de classispredikant hebben als geestelijk leidinggevende en verbindende functionaris die alle gemeenten bezoekt, maar ook op verzoek vaak door gemeenten gevraagd wordt om te helpen oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen.
In dit stelsel is de Classicale Vergadering een vertegenwoordigende raad geworden, bestaande uit 23 afgevaardigden van de ringen, die onder andere het beleid van de classis bepaalt, personen benoemd op kerkelijke functies zoals visitator, lid van een classicaal adviescollege, of afgevaardigde in de Generale Synode van de Protestantse Kerk, en tenslotte toezicht houdt op het werk van de classispredikant en van het breed moderamen (= dagelijks bestuur).
Binnen de classis hebben we een groeiproces waarin we met z’n allen proberen de gemeenten, in het bijzonder de kerkenraden zo goed mogelijk te ondersteunen.

In 2020 is de Classicale Vergadering driemaal bijeengekomen:
● In januari in de Bethelkerk te Weert, vóór de corona-pandemie;
● In juni in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch, net na de verruimingen na de eerste coronagolf;
● In oktober opnieuw te Den Bosch, net vóór de nieuwe beperkingen van de tweede coronagolf.

Gelukkig hebben we bij alle drie de bijeenkomsten de mogelijkheid kunnen openstellen voor de aanwezigheid van toehoorders.
De Classicale Vergadering vergadert immers standaard in het openbaar.
Naast geloofsonderwerpen stond in 2020 ook vaak het beleid op de agenda dat wij als classis willen voeren om de gemeenten te helpen bij een toekomstgerichte presentie van de protestantse kerk.
U heeft hier inhoudelijk over kunnen lezen in onze vorige Nieuwsbrief. Het resultaat is een zogenaamd Presentieplan dat het breed moderamen aan de Classicale Vergadering ter vaststelling zal aanbieden in de vergadering van 27 januari 2021.
Wij hopen en bidden dat we elkaar dan na de tweede golf weer fysiek kunnen ontmoeten, samen met geïnteresseerde toehoorders.

Dieptepunt in 2020 was het plotseling overlijden, na een ongeval tijdens zijn vakantie, van Wim van Meurs, ouderling bij de protestantse gemeente te Venray en classicaal afgevaardigde namens de gemeenten in de ring Peel en Kempenland.
Elders leest u een ‘In Memoriam’ van de classispredikant.

De zittingsduur van classicale afgevaardigden is beperkt door een rooster van aftreden, en dat geldt ook voor synodale afgevaardigden. Daarom treden aan het eind van ieder jaar afgevaardigden af.
Sommigen stellen zich herkiesbaar, anderen worden opgevolgd door nieuwe afgevaardigden.
Een enkele maal ontstaat een vacature door een andere oorzaak, bijvoorbeeld als een predikant naar elders vertrekt en geen afgevaardigde meer kan blijven.

Op de drempel van 2021 zwaaien we een aantal gewaardeerde afgevaardigden uit en verwelkomen we nieuwe gezichten:

Classicale afgevaardigden:
Ring Limburg:
● Predikant mevr. ds. I. Pluim (tussentijds vertrokken naar Oosterbeek), wordt opgevolgd door mevr. ds. J. van den Berg, predikant te Roermond;
● Ouderling mevr. E. de Haan wordt opgevolgd door de heer G. Reitsma, ouderling te Venlo. (Elly de Haan was ook lid van het breed moderamen en vicevoorzitter (assessor) van de classicale vergadering. Binnen het breed moderamen zal ds. W. Dekker te Veldhoven haar opvolgen als assessor); Ring ’s-Hertogenbosch:
● Predikant mevr. Ds. E. Scheenstra wordt opgevolgd door mevr. W. de Vroe, predikant te Oisterwijk;

Ringen West-Brabant:
● Diaken de heer J. van Staalduinen (ring Fijnaart) wordt opgevolgd door de heer W. van den Berg, diaken te Geertruidenberg (ring Breda).

Afgevaardigden Generale Synode:
● Predikant ds. D.C. Groenendijk (tussentijds vertrokken naar een gemeente buiten deze classis), wordt opgevolgd door predikant ds. J. van der Hout te Geertruidenberg.
● Ouderling mevr. Janneke Opmeer, wordt opgevolgd door diaken de heer Kees Nieuwenhuizen te Veen.

Ik dank de vertrokken c.q. vertrekkende personen voor hun inzet voor de gemeenten in onze classis, en wens de nieuw aantredende afgevaardigden veel succes en Gods zegen op hun werk.

December 2020, Arie Haasnoot voorzitter classicale vergadering.