In memoriam Jacques Uitterlinde

Op 2 augustus 2021 is na een slopende ziekte op 75-jarige leeftijd overleden de heer Jacques Uitterlinde.
Hij was lid van de kerkenraad van de Église Wallonne

Dordrecht-Breda-Middelburg. Namens de Waalse kerken, de Réunion Wallonne, was hij afgevaardigde in de generale synode van de protestantse kerk.
In onze classis kennen wij hem vooral als een trouwe afgevaardigde in de classicale vergadering, en als actieve visitator.

Jacques Uitterlinde was een warme persoonlijkheid, met hart voor de mensen met wie hij in aanraking kwam. In vergaderingen sprak hij met wijsheid en humor. Hij werkte vanuit een levend geloof en g rote bevlogenheid voor de kerk in alle geledingen, in het bijzonder natuurlijk de Waalse Kerk, de Église Wallonne. In het blad Petrus was in het voorjaar 2020 een interview met Jacques opgenomen.

Zie https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/jacques-uitterlinde-pleitbezorger-vol-verhalen/

Zondag 5 september is Jacques herdacht in een bijzondere dienst in Dordrecht in de Église

Wallonne Dordrecht-Breda-Middelburg. In die dienst gingen voor de eigen pasteur R. Dewandeler en onze classispredikant ds. M. Luijk. Een dienst vol muziek, zang en gesproken woord. Thema van het Bijbelwoord was de geschiedenis van de Emmaüsgangers in relatie tot de opstanding (van hen die rouwen).

In de dienst werd onder andere gezongen het Cantique de Jean Jacques Rousseau: (vertaald)

O gij die zucht op de paden van de wereld,
Gij wiens hart beurtelings opgewonden en gebroken is,
Kom daar allemaal om de pure en diepe vrede te vinden
Van het evangelie en de eeuwige liefde.