TOEKOMSTGERICHTE PRESENTIE – Visie voor gemeenten in de classis

Op 27 januari heeft de classisvergadering het Presentieplan vastgesteld.
Het plan heet officieel TOEKOMSTGERICHTE PRESENTIE – Visie voor gemeenten in de classis.

Dit plan is bedoeld voor beleidsvorming in de gemeenten in de classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne in samenwerking met partners binnen en buiten onze classis. Het doel is te werken aan duurzame en toekomstgerichte presentie van de Protestantse Kerk in Nederland in de classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.

Uitgangspunt van de visie is dat de gemeenten in onze classis steunpunten van het protestantisme vormen en dat het goed en zinvol is om de lokale gemeenten en/of kerkplekken zo veel als mogelijk te steunen en tot bloei te brengen. Hierbij gaat het telkens over het juiste evenwicht tussen lokale autonomie en eigenheid enerzijds en de noodzaak van samenwerking anderzijds.

Het is ons streven zo veel als mogelijk lokaal present te blijven als Protestantse kerk. Dit betekent dat we graag willen dat kerkdiensten of andere vormen van kerk-zijn door blijven gaan, ook als een plaatselijke gemeente het niet langer lukt een kerkenraad te vormen of een predikant aan te stellen. Vanuit de classis willen we samen met gemeenten zoeken naar passende oplossingen.
In een aantal gemeenten is de nood hoog en zijn we al actief om de kerkenraden actief te ondersteunen. In een aantal gemeenten willen we graag in gesprek met de kerkenraden over hun gedachten over de toekomst van de gemeente.

In het komend jaar willen we in een aantal regio’s starten met deze gesprekken. Het is mogelijk dat we op grond van de resultaten een project zullen formuleren om een groep van gemeenten langdurig te adviseren en ondersteunen met behulp van een gemeenteadviseur. Deze adviseur kan in overleg dan hopelijk tot maatwerk komen en nieuw elan brengen om toekomstgericht kerk te zijn.

Het presentieplan wordt binnenkort gereed gemaakt voor bespreking op de ringen en in de werkgemeenschappen. Het zal samen met een gesprekswijzer ook worden toegezonden aan alle kerkenraden.
Een aantal gemeenten heeft het plan al opgevraagd bij de classispredikant en is er over in gesprek met elkaar.