Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB)

Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken heeft tot taak het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classicale vergadering binnen zijn rechtsgebied. Voor het uitoefenen van die taak worden o.a. jaarlijks de jaarrekeningen en begrotingen van plaatselijke gemeenten en diaconieën en van de classicale vergadering bekeken en beoordeeld.

Specifieke andere taken van het CCBB zijn bijvoorbeeld het afgeven van een solvabiliteitsverklaring voordat een gemeente een predikant(e) kan beroepen en het verlenen van voorafgaande toestemming om een kerk, een orgel, of andere voorwerpen van (cultuur)historische of architectonische waarde te verbouwen, te restaureren, te verkopen, te vervreemden, of af te breken. Of het verlenen van voorafgaande toestemming voor het aangaan van een overeenkomst met financiële gevolgen met een lid van het college van diakenen, of het college van kerkrentmeesters, of de kerkenraad of iemand die in (loon)dienst van de gemeente is.

Ook bemiddelt het classicale college wanneer een kerkenraad en een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen geen overeenstemming kunnen bereiken over de vaststelling van de begroting of jaarrekening.

Het classicale college doet een uitspraak wanneer een kerkenraad of een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen bezwaar inbrengt tegen een besluit van één van de beide andere lichamen met betrekking tot de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente of van de diaconie, indien het bezwaar door bemiddeling niet kan worden weggenomen.

Elk classicale college brengt periodiek verslag van zijn werkzaamheden uit aan de classicale vergadering.

Het rechtsgebied van het CCBB is het gebied van de classicale vergadering. De leden van het CCBB worden benoemd door de classicale vergadering. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen voor een aansluitende periode van minimaal twee en maximaal vier jaar worden herbenoemd tot uiteindelijk maximaal twaalf jaar. De classicale vergadering wijst de voorzitter van een classicaal college aan.

Een kwalitatief goede bezetting van het classicale college is nodig om de kerkordelijke taken te kunnen blijven uitvoeren. Een goede bezetting is ook noodzakelijk gelet op de sterke toename van het aantal vragen en problemen bij kerkelijke gemeenten. Veel werkzaamheden worden verzet door de beleidsmedewerker ondersteuning CCBB’s, maar ook van de leden van het CCBB wordt een actieve inbreng gevraagd.

In verband met de complexiteit van de vragen uit de gemeenten is ook een goede en gespreide expertise gewenst, zowel op diaconaal terrein als ook op kerkrentmeesterlijk terrein. Daarbij gaat het om leden met een achtergrond als jurist, notaris, accountant, fiscalist, bouwkundige, financieel specialist en bestuurskundige. Daarnaast is ervaring met bestuurlijke taken in en betrokkenheid bij onze Protestantse Kerk in Nederland van belang. Ten slotte is een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de gehele regio van belang.

Het CCBB Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne heeft de gewoonte om de leden van het classicale college te koppelen aan gemeenten binnen één van de tot het werkgebied behorende voormalige classicale vergaderingen.

Ook is er een beoordelingscommissie waarvan de leden namens het CCBB (digitaal, gewoon thuis) de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en diaconieën uit het werkgebied beoordelen. Waar nodig zal er naar aanleiding van die beoordeling door het CCBB in overleg worden gegaan met de betreffende gemeente of diaconie.

U kunt het CCBB Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne bereiken door een e-mail te sturen naar ccbb-noord-brabant-limburg@protestantsekerk.nl of de beleidsmedewerker ondersteuning CCBB’s, Peter Wildschut (p.wildschut@protestantsekerk.nl).