Van het CCBB (Classicale College voor de behandeling van beheerszaken)

Bij verkoop van onroerende goederen en andere besluiten die financiële gevolgen hebben eerst overleggen met het CCBB

Voorbeelden zijn: de aan- en/of verkoop van onroerende zaken, het aangaan van leningen, de aanstelling van een kerkelijk werker, enz.

In de Kerkorde is veel geregeld. Dit geldt ook voor (bijvoorbeeld) de aan- en/of verkoop van onroerende zaken. Hierover is nogal eens enige onduidelijkheid. In Ordinantie 11, artikel 7 is een en ander geregeld: “Lid 1: De kerkenraad legt elk jaar vóór 15 december de begrotingen voor het komende kalenderjaar (…) en vóór 15 juni de jaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar met het rapport van de gehouden controle aan het classicale college voor de behandeling van beheerszaken voor. (…) Lid 2.
Na ontvangst van de begrotingen en jaarrekeningen kan het classicale college voor de behandeling van beheerszaken met de kerkenraad in overleg treden over wijziging of aanvulling van een begroting of jaarrekening. (…) Lid 5.
Ten behoeve van een goede uitoefening van de taak van het classicale college verschaffen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen aan het college de inlichtingen en gegevens waar het om vraagt en stellen zij het college op de hoogte van besluiten waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.”

Met name het tweede deel van dit laatste lid wordt nogal eens ‘over het hoofd’ gezien. Alle mutaties van enige omvang hebben financiële gevolgen. Als daar niet in de begroting al uitdrukkelijk melding van gemaakt is, dienen deze mutaties vooraf aan het CCBB voorgelegd te worden. Voorbeelden zijn: de aan- en/of verkoop van onroerende zaken, het aangaan van leningen, de aanstelling van een kerkelijk werker, enz. enz.

De gemeente is pas gerechtigd om e.e.a. uit te voeren nadat het CCBB daarover een reactie heeft gegeven.
Het gaat – net als bij de begroting en de jaarrekening – om de toezichthoudende invalshoek.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de leden van het CCBB op de stoel van de gemeente gaan zitten.
U begrijpt dat het toezicht door het CCBB er vooral is ter bescherming van de gemeente!