Visitatie en ontmoeting

Sedert mei 2018 functioneert het college voor de visitatie nieuwe stijl.
Na de reorganisatie in het kader van Kerk 2025 zijn er twee taken.
Het college voor de
visitatie heeft tot taak te bemiddelen in geval van moeilijkheden, zoals in de kerkorde wordt genoemd.
De tweede taak is de bevordering van de ontmoeting van gemeenten.

De voorzitter van het college adviseert (het breed moderamen van) de classis.

Visitaties
De visitatie (voorheen de buitengewone visitatie) is de bemoeienis van het college met name als er moeilijkheden zijn binnen een gemeente.
Het college voert hiertoe dan overleg, bemiddelt en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het college zet in op het voorkomen en verminderen van conflicten en draagt graag bij aan oplossingen.
Als feiten of omstandigheden daar aanleiding voor geven of een kerkenraad het vraagt, houdt het college een visitatie na overleg met de classispredikant. Het college kan ook ingeschakeld worden, als dat kerkordelijk is voorgeschreven of in het kader van het protocol misbruik in pastorale relaties.

Bevordering ontmoeting van gemeenten
Binnen de ringen krijgen de ontmoeting van gemeenten en de onderlinge samenwerking vorm. Als gemeente kunt u een beroep doen op andere gemeenten, bijvoorbeeld in uw contacten naar buiten of om elkaar te inspireren of te helpen.
De inhoudelijke invulling en organisatie van de ontmoeting binnen de ring wordt aan de kerkenraden en werkgemeenschap van predikanten overgelaten. Daarnaast heeft de classispredikant een belangrijke rol bij de ontmoeting van gemeenten in de ringen als inspirator en aanjager van het kerkelijk gesprek.
Ook het classicale college voor de visitatie heeft een taak als het om het bevorderen van de ontmoeting van gemeenten gaat.
Als college hebben wij ons er met de classispredikant op beraden, hoe we gestalte kunnen geven aan deze ‘bevordering van ontmoeting’. We willen graag aanspreekbaar zijn voor de ringen en ook meedenken over de ontmoeting van gemeenten waar nodig. Daartoe zullen de visitatoren graag aansluiten bij de ringvergadering.
Het college bestaat op dit moment uit acht mensen. Onze gedachte is, dat er voor elke ring een vaste visitator als aanspreekpunt is.
Vanwege de corona-maatregelen, komen de ringen op het moment niet fysiek bijeen. Maar wanneer gemeenten elkaar weer ontmoeten in ringvergaderingen, digitaal of fysiek, hopen de visitatoren daar acte de présence te geven.

Het college bestaat uit de volgende leden: Ds. Ada Rebel, voorzitter, Ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen, Ds. Corry Biemond, Ds. Bert Jan van Haarlem, diaken Jacques Uitterlinde, ouderling Nelly Snijders, gewezen diaken Suzanne Breedveld, gewezen ouderling-kerkrentmeester Kees Nieuwenhuizen.


Als u vragen hebt over of aan het classicale college voor de visitatie, laat het ons weten via secretariaatCCV-NBLRW@ziggo.nl

Ds. Ada Rebel, voorzitter van het college voor de visitatie in de classis Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne