Classisbrief Advent 2022

Deze digitale nieuwsbrief verschijnt midden in de adventstijd van 2022. Kerkelijk gezien een tijd van verwachten, en qua seizoenen van korter wordende dagen en lange nachten. Een tijd ook van feesten en momenten waarop mensen samenkomen.

Wat dit jaar overheerst is de vreugde dat het mogelijk is bijeen te komen na twee jaar waarin het coronavirus roet in het eten gooide. Het is fijn dat we naar de kerk kunnen gaan en dat we ook de adventstijd en het kerstfeest samen kunnen vieren!

De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Deze woorden waren het thema van de assemblee (algemene vergadering) van de Wereldraad van Kerken begin september in het Duitse Karlsruhe. Zo’n assemblee wordt eens in de elf jaar gehouden, telkens in een ander werelddeel. De voormalige voorzitter van onze synode ds. Karin van den Broeke is opnieuw benoemd in het uitvoerend comité (dagelijks bestuur) van de Wereldraad en daarbij nu ook als voorzitter van het Programma Comité.

In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede, spreekt het thema ‘Christus’ liefde beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’, van hoop op een betere toekomst. Een wereld waar vrede zal zijn, en waar rijkdom en hulpbronnen eerlijk worden verdeeld. Waar ongelijkheden zullen worden aangepakt. En menselijke waardigheid voor iedereen zal zijn weggelegd.

Wanneer je naar de werkelijkheid kijkt die ons wordt voorgehouden in de media, kun je al snel concluderen dat het gekkenwerk is om daarop te hopen. De wereld is verscheurd door geweld en het nastreven van eigen gewin. En veel mensen lijden onder de ratrace om maar op te vallen en te excelleren. Verleiding is er altijd en overal, zo schrijft psychiater Esther van Fenema in haar behartenswaardige boek Het verlaten individu – Waarom voelen we ons zo leeg?, en er is niemand die ons beschermt tegen vraatzucht, overdaad, lust en verslaving. Sterker nog, we worden gestimuleerd om grenzeloos te zijn. Om alles eruit te halen wat erin zit. En ondertussen voelen mensen zich steeds leger worden.

Ik werd geraakt door dat zinnetje en er is niemand die ons beschermt. Het roept een gevoel van verlatenheid op, en een verlangen naar bescherming zoals beschreven in psalm 27,5:
Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut
op de dag van het onheil.
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.
Het gaat sowieso vaak over schuilen en bescherming in de psalmen, en wat dat betreft zijn ze in deze onherbergzame wereld weer zeer actueel.

In psalm 36,8 staat: Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Ook een tekst over de liefde. Het is goed dat de liefde van Christus als thema van de assemblee gekozen is. Het gaat inderdaad om hoop, en het vraagt geloof om tegen de bierkaai in vertrouwen te blijven houden op een menswaardige wereld waar mensen in vrede leven mogen. In deze tijd van een oorlog in Oekraïne, en hongersnood die dreigt als gevolg van de hoge graanprijzen, en een energiecrisis sta ik meer dan anders stil bij het geloof dat we afhankelijk zijn van de liefde, van de liefde van Christus wanneer we denken aan de redding van de schepping.

Advent – leven met de komende wereld op het netvlies
Omdat het advent is, kijken we intens uit naar die nieuwe wereld die zich baan breekt bij de komst van de messias. Als ergens op deze wereld het Rijk van God zichtbaar wordt, dan hopelijk toch in de gemeente die door Gods Geest in beweging wordt gezet. Het Koninkrijk is niet ver weg, het is niet in de hemel, om met Mozes te spreken, het is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. (Deut. 30,14) Waar de Geest van God vaardig wordt over mensen, wacht je daar maar, daar worden mensen bijeengebracht en gebeuren wonderbaarlijke tekenen. Daar daalt het Koninkrijk uit de hemelen neer.

En dan gebeurt wat Jesaja zo prachtig omschrijft: ‘Men zal geen kwaad meer doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.’ (Jes. 11,9) De gemeente is daar het teken van, het zout – de smaakmaker op deze aarde, het licht in de duisternis. En natuurlijk is dat niet bedoeld als een loden last of een zware taak die wij hebben te volbrengen. Ons wordt niets anders gevraagd dan te leven uit de vreugde van het evangelie.

Niet dat ineens de hele wereld veranderd zal zijn, maar het werkt wel degelijk als een zuurdesem, dat, aangeblazen door Gods geest als een lopend vuurtje door de wereld zal gaan. Niet gewanhoopt dus, lieve mensen, ook al lijk je er weinig of niets van te zien, dit zaad van de gerechtigheid en de liefde is gezaaid in deze wereld. En het zál tot bloei komen. Dat is het visioen waar Jesaja uit leeft.

En dat begint in kleine dingen. Jezus pleit op verschillende plekken voor een waakzaamheid van het vertrouwen: de bereidheid om het goede te zien, de tekens van het koninkrijk dat al doorbreekt, klein en bescheiden, bijna onzichtbaar. ‘Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’ (Jesaja 43,19). Die waakzaamheid dus, die opmerkzaamheid, die aandachtigheid. Laten we met die waakzaamheid de advent beleven.

Toen aan de Amerikaanse theoloog John Caputo eens gevraagd werd wat het belangrijkste woord in het christelijk geloof is, zei hij: ‘coming’. Christenen zijn niet mensen die willen vasthouden aan wat er al is, maar mensen die toeleven naar het toekomstige. Daarom, zo zei Caputo, is het voor christenen het hele jaar advent, ja het hele leven.

Laat verzoening en gemeenschap waar worden, en laten we hier aan werken met elkaar.
Vanuit de liefde van Christus, die de wereld beweegt tot verzoening.

Mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne

in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85

 

De hele nieuwsbrief kunt u HIER bekijken of downloaden.

In deze nieuwsbrief onder meer

  • Bezoek van synodebestuur en directie aan de classis
  • Nieuwe scriba
  • Veel nieuws uit de classis
  • En vele andere zaken….