Herdenkingsdienst 150 jaar afschaffing slavernij De Nieuw Kerk, Amsterdam

Op vrijdag 30 juni woonde ik in Amsterdam de herdenkingsdienst 150 jaar daadwerkelijke afschaffing van de slavernij bij.

Het was indrukwekkend. Het thema luidt: Gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst. Kerken samen op weg naar heilzame verwerking van het slavernijverleden. In deze herdenkingsdienst is schuld beleden voor het leed dat tot slaaf gemaakte mensen ook door kerken is aangedaan en voor de doorwerking daarvan in de levens van hun nakomelingen. Ook klonk de hoop dat heilzame verwerking van het slavernijverleden mogelijk is. Deze dienst is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en voorbereid door een breed samengestelde groep waarin vertegenwoordigers van verschillende kerken, de netwerkgroep Heilzame verwerking slavernij wit-zwart en Samen Kerk in Nederland (SKIN) hebben samengewerkt.

Terugkijken: Livestream-link herdenkingsdienst Slavernijverleden beschikbaar – Raad van Kerken in Nederland

Download de Orde van dienst (PDF)
Download de overdenking uit deze Herdenkingsdienst (PDF)

De schuldbelijdenis zoals uitgesproken in het kyriegebed

Eeuwige, onze God,
U hebt alle mensen geschapen naar Uw beeld en gelijkenis,
Uw wil geschiede in de hemel en op aarde.
Voor U roepen wij uit,
dat door de eeuwen heen mensen als handelswaar werden beschouwd,
dat inheemsen tot slaaf werden gemaakt,
dat mensen uit Afrika, Azië, Suriname en het Caribisch gebied
onderdrukt, geroofd en verkocht werden,
dat tot slaafgemaakte mensen zwaar hebben geleden
onder de vaak wrede behandeling door Europeanen,
dat winstbejag van de Nederlandse overheid
en de rijkste families leidde tot uitbuiting en ontmenselijking,
ook van de inheemse bevolking,
dat de slavernij door vele predikanten, zendelingen,
missionarissen met de Bijbel in de hand werd goedgekeurd,
en dat de oorspronkelijke religie verboden werd.
Voor U roepen wij uit,
dat de doorwerking van de slavernij ook vandaag
mensen berooft van hun waardigheid die zij van U ontvangen hebben,
dat racisme in onze samenleving nog steeds aanwezig is,
dat ook in de kerken huidskleur en herkomst tot verschillen leiden.

Eeuwige, onze God,
U hebt alle mensen geschapen naar uw beeld en gelijkenis,
Uw wil geschiede in de hemel en op aarde.
Wij belijden voor U, dat wij als kerken bijgedragen hebben
aan het in stand houden van de slavernij,
dat wij door onze theologie het misbruik van mensen gerechtvaardigd hebben,
dat wij niet opgekomen zijn voor rechtvaardigheid
en voor de vrijheid van zusters en broeders,
dat ook de kerken hebben deelgenomen aan de slavernij
door de uitbuiting van tot slaaf gemaakte mensen.
Wij belijden voor U,
dat wij er ook vandaag onvoldoende in slagen
werkelijk inclusieve gemeenschappen te zijn,
dat wij ook vandaag te weinig doen tegen huidige vormen
van slavernij, racisme en discriminatie.

Allen: Eeuwige, onze God,
U hebt alle mensen geschapen naar Uw beeld en gelijkenis,
Uw wil geschiede in de hemel en op aarde.
Het is Uw wil, dat alle mensen geholpen worden en dat zij de waarheid kennen,
het is Uw wil, dat wij als zusters en broeders zonder onderscheid samenleven.
Help ons op weg naar een heilzame verwerking van het slavernijverleden,
zend ons Uw Geest die ons vernieuwt en verzoent.
Dat wij stappen kunnen zetten op de weg van genezing en herstel.
Laat ons groeien naar een wereldwijde gemeenschap,
waar alle leden gelijkwaardig samen optrekken
en werken aan recht en gerechtigheid voor iedereen.

 

Meer informatie over de activiteiten van de Raad van Kerken rond Kerken en slavernij vindt u op de webpagina:
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2023/06/kerk-en-slavernijverleden-voorbij-de-woorden/

kunstwerk: Tranen kennen geen kleur. Het smelt, zoals hopelijk ook het verdriet en de woede.

 


In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85