Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan u zelf

Filippenzen 2: Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Kan het nog, een beetje mild zijn voor de ander? Zo kopt NRC vandaag. Het is een terechte vraag in een samenleving die als gevolg van het coronavirus en het beleid van de overheid in een toenemende mate is opgedeeld in gevaccineerden en ongevaccineerden. Er wordt heel wat verdraagzaamheid van ons gevraagd nu we ondanks de vaccinaties toch weer mondkapjes op moeten doen in openbare ruimten, afstand moeten houden en geen handen kunnen geven.

De situatie is dan ook ernstig want hoewel we allemaal hoopten dat het coronavirus was ingedamd, blijkt nu dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames als gevolg van het COVID 19 virus weer snel oploopt. Dit heeft de overheid ertoe genoopt weer een aantal maatregelen af te kondigen in een poging verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Maar juist deze maatregelen roepen discussie en verdeeldheid op in de samenleving.
Hiermee komt het erop aan elkaar vast te blijven houden als geliefde broeders en zusters – zoals Paulus graag zegt – ondanks de verschillen van mening. Om zonder morren en tegenspreken te proberen zuiver met elkaar om te gaan.

Zonder een oordeel uit te willen spreken over het beleid, willen we de kerkenraden oproepen voorzichtigheid te betrachten. Laten we oog houden voor elkaar en rekening houden met wie een broze gezondheid hebben. En laten we ook solidariteit betonen met het personeel in de zorg door onze verantwoordelijkheid te nemen en de maatregelen in acht te houden.

Eredienst en andere kerkelijke bijeenkomsten
De nieuwe maatregelen gelden vanaf zaterdag 6 november. Een aantal aspecten is voor kerken van belang. We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. In openbare gebouwen, winkels en scholen gaat opnieuw een mondkapjesplicht gelden.
Hoewel deze verplichting niet geldt voor kerkgebouwen adviseert het breed moderamen van de classis kerkenraden om – net als in het onderwijs – mensen te vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Daarmee vallen we terug op een advies dat reeds eerder is gegeven.

Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het breed moderamen geeft daarom het advies om deze 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Hierbij dient te worden overwogen dat het coronatoegangsbewijs niet verplicht is voor kerkdiensten.

Koorrepetities
Vanaf zaterdag 6 november is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht bij koorrepetities. Dat geldt ook voor koren die in kerken oefenen. Het is aan te raden hierover tijdig met elkaar in contact te treden. Voor het zingen tijdens kerkdiensten geldt geen ctb-verplichting (coronatoegangsbewijs).  Voor georganiseerde jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar zal geen CTB-plicht gaan gelden.

Ventilatie
Het moderamen van de synode heeft plaatselijke gemeenten telkens geadviseerd speciale aandacht te besteden aan ventilatie in kerkgebouwen. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. Wij sluiten ons aan bij dit dringende advies en roepen u op om in uw kerkgebouw nog eens na te gaan hoe er zo goed mogelijk geventileerd kan worden, met name tijdens de kerkdiensten.
Op 11 oktober jl. publiceerde de Rijksoverheid vijf basistips voor beheerders en gebouweigenaren omtrent het ventileren van gebouwen. Zie www.ventilerenzogedaan.nl voor de basistips en de mogelijkheid om online een gebouwgebonden ventilatiekaart te maken. Met deze ventilatiekaart kunnen gebruikers van een ruimte snel geïnformeerd worden over het aanwezige ventilatiesysteem, de juiste wijze van ventileren en voor hoeveel mensen het ventilatiesysteem geschikt is. Zie ook www.eerstehulpbijventilatie.nl voor meer informatie.

Basisregels
De basisregels blijven onverminderd van belang:
• 1,5 meter is een veilige afstand, bescherm je zelf en anderen
• Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
• thuisblijven en testen bij klachten.

Evenementen
Als er binnen een activiteit georganiseerd wordt met het karakter van een evenement (denk aan veel mensen die door elkaar heenlopen (meer dan 75 personen)) is het werken met een coronatoegangsbewijs wel verplicht, alsmede vaste zitplaatsen. Buiten is het maximum 750 personen en moet er ruimte zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

Zie verder de website van de landelijke kerk: Advies naar aanleiding van persconferentie 2 november | Protestantse Kerk in Nederland En de website van het CIO: www.cioweb.nl

Bescheidenheid gaat vooraf
Ik sluit deze brief graag af met Spreuken 15:

Een lachend gezicht verblijdt het hart,
een goed bericht verkwikt het lichaam.
Wie luistert naar de lessen van het leven
schaart zich onder de wijzen.
Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort,
wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij.
Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Naast de relativering die van deze teksten uitgaat, hebben ze ook altijd het goede leven en samenleven voor ogen. En wijsheid om goed met elkaar om te gaan kunnen we wel gebruiken in deze tijden van tegenstellingen en toenemende tweedelingen.
In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,

6 november 2021
Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne