Na corona: De Kerk is Open!

De kerken zijn weer open. We kunnen weer vrijuit ademen. We kunnen elkaar opzoeken en bij elkaar buurten. Er is ruimte voor vertrouwd kerkelijk werk. Tegelijk zijn er kansen om nieuwe technieken die we ons in coronatijd eigen hebben gemaakt, te blijven gebruiken. We zitten weer op een scharniermoment in de tijd.

In de brochure ‘Kerk na corona – hef op uw hoofden’ worden handreikingen gegeven bij de versoepelingen. Zie PKN-Kerk-na-corona.pdf (classisbrabantlimburg.nl)

Over pastoraat na corona

Het lijkt er op dat we een nieuwe periode tegemoet gaan. Dan is het goed als kerkenraad terug te kijken. Hoe hebben we het gedaan? Hoe staat het er voor met het gemeentewerk? En spitsen we de vraag nog verder toe: in hoeverre hebben we elkaar als gemeente weten vast te houden?

We zijn in de achterliggende periode ook mensen kwijt geraakt. Rouw voltrok zich vaak in eenzaamheid. We hebben verschillend gereageerd op de beperkingen qua zingen en omgangsvormen. Sommige mensen gaf het rust; anderen vereenzaamden.

We vonden nieuwe mogelijkheden uit om ons kerkelijk leven letterlijk gezicht te geven: vertellingen bij de voorbeden, foto’s. Hoe pakken we het concrete contact nu verder op met mensen? Hoe organiseren we het eerste pastoraat?

(zie ook hoofdstuk 3 en 4, 7 van ‘Kerk na corona’).

Over financiën en kerkruimte na corona

De kerk is weer open. Hoe mooi zou het zijn als dat zeven dagen per week zo kan zijn. En hoe belangrijk blijven twee thema’s voor kerkrentmeesters: de ventilatie en de aandacht voor kwetsbare mensen, die misschien niet naar de kerk durven (dus digitaal afhankelijk blijven) of op een plek willen zitten waar net iets meer veiligheid te bieden is.

De manier van geldgeven is in coronatijd verder gedigitaliseerd. Hoe speel je daarop in als kerkrentmeester en diaken?

En vanuit de financiën mag er ook speciale aandacht zijn voor het diaconaat. Er zal onzichtbaar een toename van armoede zijn. Ondernemers die eerst door subsidie overeind werden gehouden en het niet redden. Inflatie die doorzet waardoor de onderkant van de samenleving onder water komt te staan qua financiën.

(zie ook hoofdstuk 9, 11 van ‘Kerk na corona’).

Visie na corona

We doen aan doelgroep differentiatie. Twee groepen vallen in het bijzonder op: de kernleden die weinig diensten hebben kunnen volgen en de randleden die juist een nieuwe vorm van betrokkenheid hebben ontwikkeld. Kijkersonderzoek wijst uit dat beide groepen door de bank genomen zo’n 20 – 25 procent van de gemeente uitmaken. Bescheiden bedeelde kernleden vragen om directe werving voor activiteiten; randkerkelijken zijn gebaat met continuïteit van laagdrempelig aanhaken.

De kerk verhoudt zich ook tot mensen in de leefgemeenschap om de kerk heen. Daarop richt ze zich via het huis-aan-huis-blad, zodat men zich in de breedte van de samenleving realiseert wat de kerk te bieden heeft in de tijd na corona: hoe er gehuwd kan worden, samen gerouwd, samen gevierd, samen gebeden, samen gezongen. Wellicht zijn er inloopmomenten waarop mensen laagdrempelig als bij een open-huis weer kennis kunnen nemen van één en ander. Misschien kan er in het vormingsaanbod een enkel breder maatschappelijk thema worden aangereikt.

Bij visie hoort ook het besef dat er behoefte is aan theologie, aan geloofsgesprek en aan geloofsverwoording. We proberen God tevoorschijn te luisteren na de crisis. We maken gevoelens over God expliciet, want we kunnen er niet vanuit gaan dat de Godsvraag op andere plaatsen als vanzelfsprekend wel aan de orde komt.

(zie ook hoofdstuk 6, 8, 12 van ‘Kerk na corona’).

Lichter kerk-zijn

Gemeenten zoeken hun weg om toekomstgericht gemeente te kunnen blijven. De Protestantse Kerk ondersteunt lokale gemeenten in het traject lichter kerk-zijn. Voor advies op maat kunt u contact opnemen met de classispredikant.

Klein of groot, gemeenten en de andere vormen van kerk-zijn vormen elk een geloofsgemeenschap. Een toenemend aantal gemeenten kampt met een gering aantal ambtsdragers of leden.

De Protestantse Kerk, de classes en de dienstenorganisatie bieden ondersteuning aan lokale gemeenschappen zodat ze toekomstgericht kerk kunnen zijn. Toekomstgericht houdt in dat een geloofsgemeenschap de vijf basistaken kan blijven uitvoeren, geloofsgemeenschap is en ook voldoende bestuurskracht en financiën heeft. Hiervoor werd in februari 2021 het rapport ‘Lichter Ingevuld’ unaniem aanvaard door de synode. Voor gemeenten die kleiner worden wordt er materiaal ontwikkeld. U kunt dit hier zien Lichter kerk-zijn | Protestantse Kerk in Nederland

Top 20 kerkelijk lied

Zie https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/ga-met-god-meest-geliefde-protestantse-kerklied/

Ga met God (lied 416) blijkt meest geliefde lied op dit moment. Hoewel er eerdere Nederlandse vertalingen waren op een andere melodie, werd het lied door deze versie in het Liedboek-2013, vertaald door Gert Landman op de melodie van Ralph Vaughan Williams, in vrij korte tijd zeer populair. In Friesland ging er in het begin van deze eeuw al een Friestalige versie rond, vertaald door de Fries-Amerikaanse taalkundige Bearend J. Fridsma: Hear, wês mei ús oant in oare kear, die al voor het verschijnen van het Liedboek in veel gemeenten in het noorden graag gezongen werd.

De eenvoud van de melodie, met een identieke eerste en laatste regel, die door alle coupletten heen ook nog eens – als een mantra – dezelfde tekst draagt, maakt het lied makkelijk zingbaar. Wil je het met een meer inclusief Godsbeeld zingen, dan leent die regel zich daar met een zeer simpele aanpassing voor: ‘Ga met God en Zij zal met je zijn’ – al verschillende keren heb ik dat enthousiast en vrijwel ongemerkt (de klank van de klinkers blijft immers hetzelfde) horen zingen in de liturgie.

Van harte aanbevolen!

Start online-training scriba en voorzitter

Zie Training voor scriba’s | Protestantse Kerk in Nederland
Zie Cursus – Voorzitter Kerkenraad Protestantse Kerk | Protestantse Kerk in Nederland

Start online-training jeugdambtsdragers en kerkrentmeesters

Zie Jeugdambtsdragers | Protestantse Kerk in Nederland
Zie Training Kerkrentmeester | Protestantse Kerk in Nederland

downloaden? – 20220311 brief nieuwsflits en ondersteuning vluchtelingen Oekraïne