Vierjaarlijks verslag Classispredikant

Het vierjarig rapport heeft als doel het classicale werk in de achterliggende vier jaren zichtbaar te maken, zodat het werk kan worden besproken en kan worden gecommuniceerd naar buiten. Het materiaal is tegelijk beschikbaar als bron waarop mensen van buitenaf de classes kunnen bevragen (i.c. de synode) en als document waarop de classes de generale synode bevragen

De teksten geven een overzicht van de werkzaamheden en laten springende punten zien en bieden daardoor gelegenheid om het werk verder te stroomlijnen. De stroomlijning kan aandachtspunten aanreiken voor de brede moderamina van de classes, c.q. de classispredikanten; en voor het breed moderamen van de generale synode, c.q. de dienstenorganisatie.
De stroomlijning vindt plaats via de bespreking en besluitvorming in de ambtelijke vergaderingen; het geven van bekendheid van de werkzaamheden vindt met name plaats door de verspreiding van de publieksversie van het vierjaarlijks verslag.

KLIK HIER: 2022-06-10 vierjaarlijksverslag classis NBLRW

De kerkorde schrijft voor in ord. 4.14.3: ‘De classicale vergadering stelt om de vier jaar een overzicht samen over het kerkelijk leven in haar ressort’.