Paasgroet Classispredikant Marco Luijk

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers, leden van de classicale vergadering en colleges in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, en mensen met wie wij verbonden zijn,

Ach zie de lammeren nou toch lurken
Aan hun vers geschoren moeders
En hoe de jonge zwanen
Donzen in de zachte sloot
En hoe de zwoele wind de wolken waait
Tot pasgewassen luchten
Kan iets mooier dan het mooi is
Het is om te janken zo mooi

Maarten van Roozendaal Maarten van Rozendaal – Mooi (youtube.com)

In het voorjaar vieren we Pasen. Het feest van het nieuwe leven.
Bij de chansonnier Van Roozendaal kun je lammeren horen lurken,
zo gulzig en zo vol leven. Zo verlangend ook.

Het is niets voor niets dat we juist in deze tijd het Paasfeest vieren.
Na het donker komt het licht, door de dood heen de Levende.
Maria die wordt teruggeroepen in de tuin uit haar sombere gedachten.
Een einde aan de kille doodsheid van het bestaan van de winter.

Uit de diepte van de ballingschap wordt het volk uitgeleid. Opstaan is het parool en op weg gaan:

Jeremia 30

Ik keer het lot van Jakobs tenten ten goede,
Ik zal me om zijn woningen bekommeren.
De steden zullen uit de as herrijzen,
paleizen worden op hun oude plaats herbouwd.
19Dan klinken er weer lofzangen
en stemmen van vrolijke mensen.
Ik doe het volk in aantal toenemen,
het neemt niet meer in aantal af.
Ik geef het aanzien,
het wordt niet langer veracht.

Het volk wordt bevrijd uit gevangenschap. De kwade machten wordt hun plaats gewezen. En eindelijk is er vrede.

Jeremia 31

Dit zegt de HEER:
Het volk dat aan vernietiging ontkomen was
ervoer in de woestijn mijn goedheid;
Ik ging Israël voor en gaf het rust.
Van ver is de HEER naar mij toegekomen. –
Ik heb je altijd liefgehad,
mijn liefde zal je altijd vergezellen.
Ik breng je weer tot bloei.
Je zult weer dansen en lachen
en de tamboerijnen laten klinken.
Op Samaria’s bergen zul je wijngaarden planten,
en mogen eten van de eerste vruchten.
De dag breekt aan
dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen:
“Kom, laten we op weg gaan naar de Sion,
naar de HEER, onze God!”

We vieren dat onze Heer Jezus Christus uit de dood is opgewekt.
In de Paasnacht vieren we dat met onze doopgedachtenis.
Ontroerend vind ik het hoe gelovigen met het doopwater bekruist worden in deze nacht, als staan we met Hem op.
Met het doorbreken van het licht is het niet zo dat de dood er niet meer is.
We vieren dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven en de liefde en de hoop.
Juist tegen alle sombere berichten in blijven we geloven dat deze schepping ten leven is bedoeld, en dat de Levende ons voorgaat op deze weg.

Met de woorden van lied 630 (NLB)

1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3 Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4 Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ‘t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Dat ook wij aangeraakt mogen worden door de Geest van de levende Heer.
Ik wens u namens de classis een gezegend, vredevol en vrolijk Paasfeest.

In Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
Classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

 

En abonneer u op onze nieuwsberichten!
Inschrijven op de maillijst van Classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne:
https://www.classisbrabantlimburg.nl/inschrijven-maillijst/

 

Download de paasgroet: 20240331 Paasgroet ds.Marco Luijk