Samenwerking en Revitalisering

Samenwerking
Er worden in onze classis tal van initiatieven genomen om tot samenwerking te komen tussen gemeenten. Het tempo waarin dat gebeurt, verschilt.

Vanuit de classis zijn we blij met deze ontwikkelingen omdat we zien dat gemeenten elkaar nodig hebben om in samenwerking toe te komen aan de vijf kerntaken van kerk-zijn: eredienst, pastoraat, diaconaat, vorming (ook catechese) en kerk-zijn in je omgeving of op het dorp (missionair).

Wie wacht met samenwerken tot het water aan de lippen staat, is te laat
Omdat de bestuurskracht van de gemeenten minder wordt, zien we dat het voor een aantal gemeenten lastig wordt om aan al deze taken invulling te geven. Het is goed te zien dat buurgemeenten worden opgezocht om bijvoorbeeld samen de catechisatie te organiseren of kringwerk op te zetten.
Uitgangspunt is dat samenwerking bedoeld is om elkaar te versterken.

Behoud eigen identiteit
Belangrijk is te weten dat samenwerking pas slaagt wanneer betrokken partijen hun eigen ambitie en identiteit kunnen behouden.

Samenwerken gaat over relaties, een uitgestoken hand

Een tweede uitgangspunt in het beleid van de classis is dat we proberen juist de lokale kerken open te houden voor de eredienst en tot revitalisering te komen in ook de kleine gemeenten.

Dit laat onverlet dat er ook gemeenten zijn die geen kerkenraad meer kunnen vormen. In dat geval helpen we als classis om een oplossing te vinden door de noodlijdende gemeente over te laten nemen door een gemeente waar wel een voltallige kerkenraad is. We stellen daarbij alles in het werk om in de noodlijdende gemeente de kerk open te houden en de eredienst doorgang te laten vinden. Dit is gelukt in onder meer Moerdijk (waar nu weer een actieve groep is die de kerkdiensten organiseert), in Bladel, en bijvoorbeeld in Son en Breugel. Dit had niet gekund zonder de hulp van de hervormde gemeente Zevenbergen, de Protestantse Gemeente Veldhoven en Eindhoven.

Revitalisering
Als classis zetten we niet alleen in op samenwerking maar vooral op revitalisering van gemeenten. We constateren dat een groeiende groep gemeenten er moeite mee heeft een zodanige visie en missie te formuleren dat er elan van uitgaat. De dagelijkse gang van zaken vergt dermate veel energie dat er niet aan vernieuwing toe gekomen wordt.

Van steeds meer kanten wordt de classis gevraagd gemeenten te ondersteunen om een nieuwe impuls te geven om weer levendig kerk te kunnen zijn. We denken dat een extra investering noodzakelijk is om de gemeenten van nu niet in te laten zakken maar toekomstgericht en toekomstbestendig te maken.

Revitalisering is een ingewikkeld woord
Waar we op doelen is dat de gemeente weer aan de slag gaat met vragen als: Waartoe zijn wij kerk? Wat verliest het dorp als wij er niet meer zouden zijn? Wat geloven wij? Wat is onze visie op kerk-zijn? Wat is belangrijk in onze missie? Welke plek heeft het gebed? Hoe spreken wij over God?

Gelukkig zijn er veel gemeenten al bezig met deze herbronning. Er wordt bijvoorbeeld volop ingezet om intergenerationeel kerk te zijn. Maar waar dat lastig is, proberen we gemeenten te ondersteunen met raad en daad. Het project met een regiopredikant in de Kempen is hier een voorbeeld van. We zouden graag meer clusters van gemeenten ondersteunen met een regiopredikant om het vuur weer aan te blazen. Daartoe werken we ook samen met subsidiegevers die het kerk-zijn in onze classis een warm hart toedragen. Neemt u gerust contact op met de classispredikant als u meer informatie wil, of van ideeën wilt wisselen.

Financiële ondersteuning van de ringen en werkgemeenschappen
De classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne is onderverdeeld in een tiental ringen. Een deel van die ringen vallen samen met de “oude” classes, de classes van vòòr 2018. Ringen zijn een belangrijke plek voor het gesprek tussen vertegenwoordigers van kerken in een bepaalde regio. Deze gesprekken kunnen helpen om toekomstgericht kerk te zijn, een kerk waarin buurgemeenten samenwerken op de gebieden waar dat zinvol is. En waarin die gemeenten ideeën uitwisselen en elkaar inspireren.

Het Breed Moderamen van de classis wil activiteiten van de ringen nadrukkelijk stimuleren en biedt de mogelijkheid om bepaalde kosten van ring bijeenkomsten te vergoeden. Het betreft dan de kosten die een ring moet maken voor iets bijzonders zoals het uitnodigen van een spreker, het organiseren van een eenvoudige maaltijd, een attentie voor iemand die iets bijzonders doet voor de ring.

Reiskosten naar ring bijeenkomsten en kosten zaalhuur worden niet door de classis vergoed. Hebt u bijzondere kosten gemaakt voor een ringvergadering? U kunt dan een kostendeclaratie opsturen naar de penningmeester van de classis, Cees van der Marel, mailadres vandermarel.cees@gmail.com . Bij hem kun u ook terecht voor vragen over de vergoedingen.


Lees de hele nieuwsbrief van februari 2023 van uw classispredikant hier: NIEUWSBRIEF februari 2023