energiecrisis en opvang vluchtelingen en statushouders

Het breed moderamen van de classis vangt in toenemende mate geluiden op dat gemeenten zich zorgen maken over de stijgende energiekosten en de (financiële) problemen die zich hierbij voordoen. Wat brengt dit alles met zich mee in de komende jaren?
Wij weten geen van allen hoe hoog de prijzen uiteindelijk zullen worden en hoe lang deze zullen aanhouden. Dat leidt zowel op korte als op de lange termijn tot onzekerheden. Het breed moderamen heeft hier overleg over gehad met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Ook dat college maakt zich zorgen over de financiële gevolgen.

Tegelijkertijd ontvangen wij ook veel signalen van gemeenten die op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor zowel de kerken zelf als voor de gemeenteleden/woonplaatsgenoten die moeite hebben om de kachel te laten branden. Er zijn gemeenten die zaaltjes van verenigingsgebouwen verwarmen zodat mensen die thuis in de kou zitten zich daar kunnen opwarmen. Over hartverwarmende acties gesproken! Wij roepen alle gemeenten op om te kijken of zij ook dergelijke ondersteunende acties kunnen opzetten. Wellicht willen diaconieën hierbij ook de helpende handen naar de kerkrentmeesters uitstrekken om de kosten hiervan te bestrijden.

Maar ook voor de gemeenten zelf breken er lastige tijden aan. De organisatie ‘Energie voor Kerken‘ geeft aan dat de lasten wel tot 300%-400% kunnen stijgen in 2023.
Voor particulieren komt er een verlichting. Voor kerken wellicht ook, maar dat is nog niet zeker. (zie energievoorkerken.nl)
Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de energieprijzen grote invloed zullen hebben op de begroting van de afzonderlijke gemeenten. Dit hangt af van verschillende factoren. Heeft u nog een vast contract? Verwacht u een stijging en hoe reageert u hierop? Kunt u iets met de isolatie van uw gebouwen en pastorie?

Op de website van de PKN staat informatie betreffende de genoemde energieproblematiek. Er worden daar ook verwijzingen gemaakt naar webinars en andere instanties die zich met deze materie bezighouden. U kunt dit zien via onze eigen website https://www.classisbrabantlimburg.nl/energielast-grote-zorg/

Er zijn veel vragen maar met dit schrijven proberen wij (Breed Moderamen en CCBB) u zoveel mogelijk informatie te verschaffen waaraan u wellicht iets hebt.

Het CCBB verzoekt u in de toelichting bij de begroting 2023 (in FRIS) aan te geven wat de gevolgen m.b.t. de energie voor uw gemeente zijn. Op deze wijze proberen wij (Breed Moderamen en CCBB) een inzicht van de genoemde problematiek te krijgen in de gemeenten in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.

Uiteraard zijn vragen van uw kant welkom. Wij van onze kant zullen proberen alles in het werk te stellen om deze te beantwoorden of beantwoord te krijgen.
Wanneer gemeenten in nood komen, horen wij dat graag. Wij kunnen proberen gemeenten in de helpende hand toe te reiken door bijvoorbeeld een bijzondere collecte op te zetten in de classis, of in gesprek te gaan met het bestuur van een fonds.

Wij wensen u allen heel veel vindingrijkheid toe in het bieden van de helpende hand aan hen die in nood zijn en tegelijkertijd in het vinden van maatregelen die de kostenstijging beperken.

Opvang vluchtelingen en statushouders
In een aantal gemeenten in onze classis worden in samenwerking met INLIA vluchtelingen uit het aanmeldcentrum opgevangen, te weten in Breda en Willemstad. Graag horen we wanneer er ook op andere plaatsen initiatieven zijn of worden genomen. Voor INLIA zie Home (inlia.nl)
In Breda en Willemstad werkt de burgerlijke overheid niet echt mee aan de opvang, hoewel de landelijke overheid en het COA erg blij zijn met dit initiatief. Graag horen we over ervaringen elders. We beraden ons op gesprekken met burgemeesters ter plaatse of met de Commissaris van de Koning.

De thuisgevers
In Oisterwijk worden in samenwerking met de landelijke kerk statushouders opgevangen.  Het gaat hier over het project ‘De Thuisgevers’. Kerken helpen vluchtelingen met een status, maar die nog wonen in een asielzoekerscentrum, op te vangen, zodat er weer doorstroming komt in aanmeld- en asielzoekerscentra. Voor een half jaar stellen kerken woonruimte beschikbaar aan statushouders, zodat zij alvast een leven kunnen opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt. Met dit project hopen we de komende maanden samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties honderden statushouders door heel Nederland te kunnen huisvesten.
Het project ‘de Thuisgevers’ is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het initiatief ‘de Thuisgevers’ wordt ook ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken.  Zie de website: De Thuisgevers!

Rest ons u sterkte en wijsheid toe te wensen bij de keuzes die u gaat maken.

Mijn hartelijke groet voor u allen,
namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85