Als het leven kantelt – Psalmen in coronatijd

Teksten rond de psalmen om te overwegen in coronatijd

Enkele classispredikanten hebben een boekje gemaakt met de titel ‘Als het leven kantelt’.

‘We vinden het belangrijk dat mensen die dat willen vanuit hun geloofsovertuiging kunnen nadenken over de coronacrisis’. Dat stellen enkele classispredikanten van de Protestantse Kerk in Nederland, bij de digitale resentatie van het programma ‘Als het leven kantelt’ op 4 december.
Met de uitgave van een boekje, dat ook de titel draagt ‘Als het leven kantelt’ en de ondertitel ‘Psalmen in coronatijd’ willen de classispredikanten kerkenraden en andere groepen in de kerk helpen het geloofsgesprek te voeren. Het gaat over de indringende ervaringen die de kerkleden nu al ruim acht maanden ondergaan, waarbij gelovigen maar mondjesmaat een kerkgebouw kunnen bezoeken en de gezamenlijke lofzang al maanden is stilgelegd.
Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis?
Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die het maatschappelijke leven en het kerkelijk leven al maandenlang ontwrichten? Over die vragen schrijven de predikanten. Ze houden er ook enkele webinars over voor ambtsdragers en collegae.
Juist door de diepgang in het gesprek te zoeken, menen de auteurs, laat je ervaren waar het je als kerk om te doen is. Dan kom je voorbij de formele, en op zich niet verkeerde, vragen als ‘komen de mensen straks wel terug als de kerk weer open mag?’ Je reikt woorden aan die diepere gevoelens vertolken en geloofsvertrouwen uitdrukken op een bijzonder moment in de tijd.

Veiligheid
In verschillende meditaties komt de gedachte naar voren dat de samenleving met een cultuuromslag te maken heeft in de coronacrisis. De cultuur van maakbaarheid toont zijn beperkingen. Er is een diep verlangen naar veiligheid, een beschermende hand om het leven heen. De classispredikanten wijzen op de taal van God in de gebeurtenissen van de tijd. De westerse nadruk op het individualisme toont zijn beperkingen. Bij zaken als vaccinaties kan het niet alleen gaan om de vraag of mensen het nuttig vinden voor zichzelf zich te laten inenten; het gaat ook om de bescherming van andere mensen, om solidariteit en verantwoordelijkheidsbesef voor de gemeenschap.
De uitgave is geschreven door de volgende auteurs: ds. Jaap van Beelen, classis Gelderland-Zuid en –Oost; ds. Wilbert van Iperen, classis Veluwe; ds. Klaas van der Kamp, classis Overijssel-Flevoland, ds. Julia van Rijn, classis Zuid-Holland-Noord; en ds. Trinette Verhoeven, classis Utrecht. Aan de uitgave zijn diverse gebeden toegevoegd, ingestuurd door predikanten en pastores uit de diverse classes.

Ontmoetingen
De classispredikanten bieden zes digitale ontmoetingen aan waarop de auteurs in gesprek gaan met kerkenraadsleden, predikanten, pastores en andere geïnteresseerden. Ze willen daarmee het geloofsgesprek over de coronacrisis stimuleren. Er volgen praktische suggesties om het geloofsgesprek in eigen kerkelijke kring voort te zetten. Er zijn drie webinars, waarin de auteurs de meditaties presenteren en er over reflecteren (middagen).
En er zijn drie webgesprekken, waarop de deelnemers worden uitgenodigd zelf een meer meditatieve verkenning te maken op een concrete psalm (avonden).
De bijeenkomsten vinden plaats op: 18, 19 en 20 januari. Steeds om 14.00 uur en 20.00 uur.

Wie wil, kan meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Wel moet men zich vooraf opgeven. opgeven via deze link. 

Deelnemers krijgen enkele dagen voor de bijeenkomst een nieuwe link toegezonden waarop ze kunnen klikken.

Wie de uitgave ‘Als het leven kantelt’ gratis wil ontvangen, kan deze downloaden op de website van de Protestantse Kerk: Classispredikanten organiseren geloofsgesprek over coronacrisis | Protestantse Kerk in Nederland

Gespreksvragen en werkvormen bij de bundel ‘Als het leven kantelt’ zie: https://www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/materiaal-over-samenwerking/als-het-leven-kantelt/gesprek-en-werkvormen