BIDDAG: Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’

 

HEER, laat het licht van uw gelaat onder ons schijnen

psalm 4: 7

Het Godsvertrouwen maakt de psalmist niet blind voor nood en aanvechting. Hij begrijpt dat de nood een mens kan overweldigen. Hij lijdt met de mensen onder hun twijfel. Hij kent hun pijn, misschien is het wel zijn eigen pijn; daarom brengt hij de mensen onder de Aäronitische zegen en bidt: Heer, doe Uw aangezicht over ons lichten. Hij zegt niet: maak ons weer gelukkig. Nee, hij brengt de mensen bij God. Daar ligt het hoogste geluk. Daar ontspringt vreugde en het vermogen de nood en de aanvechting los te laten en zich in vertrouwen op God te richten.

Wij bereiden ons voor op de biddag. Midden in deze tijd, waarin de nood groot is, bidden wij om Gods steun. Het is mooi dat in de hele Protestantse Kerk – en daar buiten – het gebed klinkt. Het is een gebed uit solidariteit met mensen die in nood zijn, die geplaagd worden door aanvechting. Leden van het moderamen van de generale synode, predikanten en een kerkelijk werker vanuit alle elf classes schreven gebeden voor de biddag of – in het geval biddag niet gevierd wordt – voor zondag 14 maart om zo kerkbreed te bidden. In gebed zijn wij verbonden, betrokken op elkaar, op de wereld in gelovig vertrouwen dat God hoort.

Het zijn verschillende gebeden: lofzang en kyrie-gebed, voorbeden en smeekbeden. Verschillende gebeden wisselen elkaar af. Wij hopen dat predikanten en kerkelijk werkers, pioniers en anderen de gebeden kunnen gebruiken; dat individuele gemeenteleden er troost uit mogen putten, dat in de hele kerk de solidariteit gevoeld mag worden.

Laten wij bidden!

Klik op plaatje hiernaast of link hieronder.

DOWNLOAD: PKN ALLE GEBEDEN bij biddag 2021

Namens het moderamen van de generale synode,
scriba René de Reuver
Namens de classispredikanten,
ds. Trinette Verhoeven, classispredikant Utrecht


 

Wij bidden met …

Brabant / Limburg / Réunion Wallone

Barmhartige God,
U belijden wij als de Schepper van al wat leeft.
U heeft ons bestaan gewild, U geeft ons aan elkaar.
En wanneer wij vastlopen, dan reikt U ons de hand in Jezus uw Zoon
die ons verlost en weer in beweging zet.
Daarom aanbidden en prijzen wij uw heilige naam.
Maar, barmhartige God, wij roepen uw naam vandaag ook aan
ter wille van allen die zo druk zijn om het hoofd boven water te houden,
dat ze geen adem over hebben om U te prijzen.
Wij bidden voor hen die door de coronacrisis
zijn veranderd van opgewekte in neerslachtige of boze mensen;
voor hen die zelf ziek zijn geworden door het virus;
voor hen die zich zorgen maken om geliefden;
voor hen die rouwen omdat een dierbare aan het virus is gestorven.
Wij bidden voor werkers in de zorg die handen en rust tekortkomen;
voor ondernemers en zzp’ers die zich gekooid voelen,
voor werknemers die zich zorgen maken om hun baan.
Wij bidden voor ouderen en jongeren
die misschien nu pas ontdekken hoe eenzaamheid werkelijk voelt;
voor politici en bestuurders die dag in dag uit onmogelijke keuzes moeten maken;
voor uw gemeente die zo graag weer samen zou komen om uw lof te zingen;
en wij bidden voor hen die ook zonder het coronavirus al zorgen genoeg hadden.
Geef hen, geef ons beterschap,
en de kalmte van Noach,
en de wijsheid van Salomo,
en het vertrouwen van Jezus.
Barmhartige God, wij danken U omdat U er altijd voor ons bent.
Laat ons er dan ook zijn voor U en voor elkaar.
Om Jezus’ wil,
Amen

ds. Frans-Willem Verbaas, Heusden


Gebaar van liefde

het ruisen van de zee
de vogels op het veld
de stilte in het bos
God wat is uw schepping
toch oneindig mooi.
Het rumoer rond corona
de roep van wanhoop
muren van eenzaamheid
hoe broos zijn wij mensen
in ons eindig bestaan.
Hoe vinden wij hoop
voor een toekomst
vol vlagen van mist.
Kom ons tegemoet, God
en omarm ons
met een gebaar van liefde.

ds. Annemarie Hagoort, Hilvarenbeek


Prière au temps des semailles

Dieu de toute vie, en ce temps de l’année qui nous conduit à Pâques, qui va des semailles jusqu’au surgissement d’une vie nouvelle, c’est à toi que nous adressons notre prière: toi le Très Haut dans ta toute puissance d’amour, et nous, tout à la fois fragiles et tellement désireux d’être.

Te prier, Seigneur, c’est te parler pour nous alléger le coeur, te confier ce qui nous préoccupe, au présent et au futur: nos craintes, nos angoisses, nos inquiétudes pour le sort de tant d’hommes, de femmes et d’enfants jusqu’à l’autre bout du monde. Prier, c’est aussi se parler à soi-même, se demander ce que, chacun, nous pouvons faire afin qu’advienne une part de ton royaume, sur la terre comme au ciel: quelles pierres nous pourrons ajouter à la construction d’un monde plus beau et plus juste, quelles graines nous sèmerons pour que germent la réconciliation et la paix, quelles semences jeter sur cette terre afin que la vie pousse, fleurisse et fructifie. Semer les graines de ton amour comme le semeur répand les grains de blé.

Nous savons Seigneur que la terre, pour germer, a besoin à la fois de ce qui vient du ciel (le soleil, le vent, la pluie) et ce qui vient des hommes (le labeur, la persévérance, le don de soi): telle est l’alliance éternelle du ciel et de la terre. Or de même, pour que se réalise ta volonté sur la terre comme au ciel, il est nécessaire que soient manifestes ton amour et notre amour, le Christ s’offrant pour le salut du monde et les hommes offrant le meilleur d’eux-mêmes. Et qu’ainsi, tout ce qui est animé d’un esprit de vie grandisse, à ta gloire et pour le salut du monde.

Roger Dewandeler


Oecumenisch gebed voor in de Veertigdagentijd

You have given all to me.
To you, Lord, I return it.
Everything is yours;
do with it what you will.
Give me only your love and your grace,
that is enough for me.
Amen

U hebt mij alles gegeven.
Aan U, Heer, geef ik het terug.
Alles is van U,
doe ermee wat U wil.
Geef mij alleen uw liefde en genade,
dat is genoeg voor mij.
Amen


Gebed vanuit de diepte

(naar Psalm 130)

Uit de opgeslotenheid van thuis
vanuit verplicht afstand houden
roep ik tot U, Heer.
Heer, hoor mijn stem
wees mij nabij
luister naar de roep
om genadige nabijheid.
Als U mij afrekent op mijn gedrag
Heer, dan red ik het niet.
Maar U bent genadig,
daarom hoop ik op U.
Ik zie uit naar uw nabijheid
mijn ziel hunkert naar U
naar een woord dat perspectief geeft.
Meer nog dan ik verlang naar een omhelzing
verlang ik naar U.
Volk en vaderland: hoop op de Heer,
zijn nabijheid geeft lucht en ruimte.
God, de Heer, zal ons bevrijden!

ds. René de Reuver, scriba generale synode