Coronavirus en protocol kerkelijk leven

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

Wees niet bang, zegt de engel tot Maria bij zijn bezoek, en zeggen zijn gabbers samen tot de herders in die befaamde nacht: Wees niet bang. In de bijbel wordt het 365 keer gezegd – Wees niet bang – één keer voor elke dag. Het kan ons helpen dit te bedenken nu we net voor het kerstfeest in een Lock down terecht zijn gekomen als gevolg van het oplopende aantal besmettingen met het COVID 19 virus. Zo eindigt dit jaar dan toch nog met grote zorgen en kijken we meer dan in andere jaren reikhalzend uit naar een teken van licht.

Voor het kerkelijk leven zijn er dezelfde consequenties als in het voorjaar. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is, adviseert: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”). Zie ook wat met moderamen schrijft: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-begrijpt-goed-als-gemeenten-kiezen-voor-volledig-online/

Minister-president Rutte gaf maandag in zijn toespraak ook aan dat er snel gezegd wordt “Bij ons kan het met wat aanpassingen toch best veilig? Bij ons zijn toch geen besmettingen geweest? Of wat is nou de bijdrage van specifiek deze groep aan de verspreiding van het virus?” Binnen de Protestantse Kerk worden deze vragen ook gesteld. En dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd zijn gemeenten onderdeel van de samenleving. Welk signaal geeft een gemeente af als zij er voor kiest om open te blijven? Denk als kerkenraad goed over deze vragen na.

Het moderamen benadrukt dat de kerk meer is dan de kerkdiensten alleen. In de toespraak van minister-president Rutte was er extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Het is de roeping van de kerk om aandacht te hebben voor deze groep. Denk goed na over wat uw gemeente tijdens deze Lock down kan betekenen voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben.

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “De lockdown die is afgekondigd heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst. We vieren de komst van Immanuël – God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.”

Op de website van onze kerk vindt u de actuele gegevens: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

In het kort zijn de Basisregels:

  • kerkdiensten: dringend geadviseerd en bij grote voorkeur online. Indien wel een bijeenkomst dan maximaal 30 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers)

  • kerkelijke vergaderingen: online of uitstellen (in dringende gevallen kunt u samenkomen)

  • thuis ontvangen: maximaal 2 mensen

  • thuis ontvangen op 24, 25 en 26 december: maximaal 3 mensen

  • groepen buiten: maximaal 2 mensen

  • uitvaarten: maximaal 100 mensen

  • Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden.

Voor elkaar zorgen

Het allerbelangrijkst is dat we naar elkaar omzien in deze tijd. Voor veel mensen is deze maand een moeilijke tijd vanwege herinneringen die het gemis hevig kunnen doen voelen, of omdat men moeite heeft met de door de commercie opgeklopte sfeer van familiale gezelligheid. Het is daarom hartverwarmend te horen van de vele initiatieven die er zijn waarin mensen een gebaar naar een ander maken. Een handgeschreven kerstkaart kan dit jaar meer dan anders een teken van aandacht en verbinding zijn.

Tenslotte

Er wordt veel gevraagd. Van iedere Nederlander, ook van kerkleden, ambtsdragers en voorgangers die nu leiding hebben te geven.

Ik sluit af met een paar regels uit een lied.

Verwacht de komst des Heren,

o mens bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.

Ik wens en bid u voor de komende weken gezondheid en geestkracht, liefde, wijsheid en bon courage toe, en Gods zegen. En een gezegend kerstfeest!

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne.

In Christus verbonden,
ds. Marco Luijk