coronabrief 25 versoepeling als gevolg persconferentie 25 januari

Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen heeft de rijksoverheid op de persconferentie van dinsdagavond 25 januari jl. een aantal versoepelingen bekend gemaakt, die ook van belang zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Hierbij werd benadrukt dat het naleven van de voorwaarden door iedereen hierbij van groot belang is. De minister-president gaf aan dat met deze verruiming van de maatregelen de regering bewust de grenzen van het mogelijke heeft opgezocht.

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

Kerkdiensten

De wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden is nu bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit betekent dat er maatwerk mogelijk is: voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus het maximaal aantal toe te laten kerkgangers worden bepaald. Dit heeft tot gevolg dat ca 30% van de normale capaciteit aan zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit advies geldt ook voor huwelijksdiensten en uitvaartdiensten.

Belangrijk zijn de volgende algemene randvoorwaarden

  • nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten)
  • voorafgaande aanmelding
  • placering in het kerkgebouw
  • hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel dan wel gelegenheid om handen te wassen.
  • De looproutes van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om ook daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen.
  • In lijn met alle vorige adviezen is het vragen naar een coronatoegangsbewijs (ctb) voor erediensten en catechese niet wenselijk

Aandachtspunten

  • Ventilatie van de kerkruimte blijft van groot belang. Houd rekening met omvang en hoogte van de kerkruimte;
  • Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen;
  • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar het advies is mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.

Het blijft aanbeveling verdienen te kerkdiensten ook digitaal te blijven uitzenden.
Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.

Overige kerkelijke activiteiten

Catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen weer plaatsvinden. Ook hier zijn de basisregels van groot belang: 1,5 meter afstand houden, mondkapjes wanneer nuttig en nodig, in elk geval bij verplaatsingen.

Het verdient aanbeveling om concrete afspraken te maken -en deze in protocollen neer te leggen – over de toepassing van de maatregelen rondom afmelding bij gezondheidsklachten, het gebruik van zelftesten e.d.

Voor kerkelijk jeugdwerk kan ook aansluiting worden gezocht bij de voorschriften en advies die gelden voor scholen en/of voor georganiseerd jeugdwerk. Activiteiten binnen en buiten zijn mogelijk. Let op bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 m onderlinge afstand.

Zie over de situaties waarin het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd of verplicht is de onderstaande link. Aandacht verdienen ook de quarantaineregels, deze zijn versoepeld voor jongeren tot en met 17 jaar.

Ook repetities van koren en cantorijen zijn weer mogelijk geworden. De regels die gelden voor amateurkoren verdienen hierbij aandacht.

Bij verhuur van ruimten voor koorrepetities of andere bijeenkomsten of uitvoeringen dienen de voorschriften die daarvoor gelden (zoals gebruik van Coronatoegangsbewijs (CTB) en van mondkapjes) te worden nagekomen. Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met de algemene sluitingstijd van 22 uur.

Zie ook https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-25-januari-2022/ en advies CIO https://www.cioweb.nl/meer-mogelijkheden-voor-kerkdiensten-extra-aandacht-voor-basisregels-noodzakelijk/


Ik eindig met het gebed dat we hebben gebeden bij de opening van de classisvergadering op 26 januari:

Trouwe God,
Tot u bidden wij deze avond bij onze classisvergadering,
om onze geesten te verlichten,
in meerdere zin.
Het is tot opbouw van de gemeente dat wij u bidden,
Heer, maak ons tot een instrument van uw wil,
wanneer wij met de gemeenten zoeken
naar een begaanbare weg
in deze complexe tijd van ontkerkelijking
en een pandemie.
Dat wij de kunst verstaan gemeenten
in hun kracht te zetten,
dat wij oog hebben voor de oneindige rijkdom
van de diversiteit van mensen,
dat het evangelie onze leidraad is
en een overvloeiende bron van goedheid,
dat wij niet teleurgesteld raken
– in wat dan ook –
maar telkens weer de hoop krijgen om verder te gaan,
dat tegenslag ons niet van ons stuk brengt,
maar ons scherp maakt en ons doorzettingsvermogen doet groeien.
Want de weg die wij gaan met de gemeenten aan ons toevertrouwd
gaan over hoogten en door diepten,
wij raken er door ontroerd,
wij delen vreugde, en wij dragen de zorgen die er leven mee.
Dat wij met ontferming bewogen zijn
om mensen, om gemeenten, om kerkenraden, om voorgangers,
dat wij eensgezindheid brengen
waar tweedracht heerst,
dat wij troost brengen waar men verdriet heeft,
dat wij hoop brengen waar men wanhoopt,
geloof waar men twijfelt,
vergeving waar onrecht heerst, en liefde waar haat is,
dat wij met u licht mogen brengen
waar duisternis heerst
en vreugde waar droefheid heerst.
Zegen ons in ons werk, en in ons persoonlijk leven.
Amen.


In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk

classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

m.luijk@protestantsekerk.nl tel. 06 52 33 52 85

Kijk ook eens op onze vernieuwde website: https://www.classisbrabantlimburg.nl/