CoronaBrief 16 Routekaart voor Kerken

Kerkelijk gezien zijn we op weg naar Pasen en op deze weg proberen we ons meer dan anders te bezinnen op waar het om gaat in dit leven. Kort samengevat zouden we deze gang kunnen samenvatten in de woorden waarmee Mozes het volk een keuze voorhoudt: ‘het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek’.

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

In deze spanningsvolle werkelijkheid leven ook wij. We staan voor de keuze om God lief te hebben en te leven door naar Zijn stem te luisteren. Of dat niet te doen. Kies dan het leven, zegt Mozes, en dat is ook een oproep aan ons vandaag. Zoals keuzes maken ook nu aan de orde van de dag is. Eenvoudig is dat niet, maar wel nodig. Het is nodig helderheid te krijgen in wat wezenlijk is en wat niet. In waar we invloed op uit kunnen oefenen en waar op niet. In wat we kunnen veranderen en in wat we hebben te aanvaarden.

Hoewel we het verloop van de pandemie maar beperkt kunnen beïnvloeden, is er een enorm verlangen naar versoepeling van de maatregelen, ook al zien we dat de besmettingscijfers oplopen. En telkens is het weer de vraag wat wijs is, en wat proportioneel en gerechtvaardigd.

Ook de kerk ontkomt niet aan deze vragen. En ook de kerk ontkomt niet aan de gevolgen van de stevige maatregelen als de avondklok, het verbod bij elkaar te komen, een gebod van 1,5 meter en het dragen van een mondkapje in publieke ruimten.

COVID-ROUTEKAART VOOR KERKEN

Om richting te bieden aan de keuzes die kerken kunnen maken is er deze week een routekaart gepubliceerd. Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken, CIO, heeft in zijn vergadering van vrijdag 19 maart jl. de door een werkgroep voorbereide routekaart kerken besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen.

De routekaart is een weloverwogen advies aan de desbetreffende kerkgenootschappen.

Op korte termijn is er geen verandering in de adviezen, behalve het veranderen van de avondklok van 21.00 naar 22.00 uur met ingang van de zomertijd op 31 maart.

Zie ook: Routekaart voor kerken geeft richting aan kerkenraden | Protestantse Kerk in Nederland

HOE DE ROUTEKAART KAN WORDEN GEBRUIKT

De routekaart is bedoeld als houvast bij de beslissingen die een kerkenraad moet nemen en biedt te zijner tijd meer ruimte voor maatwerk. Er staan handvatten in bij elke fase van de pandemie waarin we verkeren. Welke fase van toepassing is te vinden het coronadashboard van de overheid. Zie hiervoor de site van de rijksoverheid. Klik hier. Op dit moment geldt de fase ‘zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)’ voor heel Nederland.

Het advies voor deze periode is online uitzending van de eredienst te verzorgen. Er blijft echter de mogelijkheid om kerkdiensten te houden indien het  verantwoord is – met inachtneming van alle basisregels – met maximaal 30 personen en maximaal 4 voorzangers. De meeste gemeenten kiezen er op dit moment voor alleen kerkdiensten online te verzorgen, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de kerkenraad welk beleid men hanteert. De solidariteit met theaters, bioscopen, restaurants en cafés weegt voor de ene gemeente anders dan voor de andere gemeente. Ook kan een kerkenraad het risico van besmetting te groot vinden. Het moderamen van de synode laat bewust enige ruimte bestaan en formuleert het als volgt: “om rekening te houden met het geestelijk welzijn van mensen is het toelaten van 30 mensen tijdens de kerkdienst in lijn met de praktijk van andere kerkgenootschappen. Het is aan de kerkenraad om deze afweging te maken.”

ZEVEN AANDACHTSPUNTEN

Zeven aandachtspunten zijn van belang bij het gebruik van de routekaart:

 1. De routekaart kerken sluit aan bij de systematiek van de routekaart die de overheid heeft gepubliceerd – Routekaart coronamaatregelen (versie 8 maart 2021) | Publicatie | Rijksoverheid.nl – en is onderverdeeld in fases van ernst van deze pandemie. Deze fases zijn: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig (met verzwaring= lockdown).

 2. Welke fase van toepassing is te vinden het coronadashboard van de overheid. Zie hiervoor de site van de rijksoverheid. Klik hier. Op dit moment geldt de fase ‘zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)’ voor heel Nederland.

 3. De publicatie van deze routekaart voor de kerken – COVID19-Routekaart-Kerken-22-03-2021– brengt dus geen verandering in de actuele situatie en in de maatregelen die van toepassing zijn en/of worden geadviseerd, maar wijst daarin de weg.

 4. De routekaart is ook bedoeld om perspectief te bieden voor het moment dat meer mogelijk zal kunnen zijn: als tot afschaling van de maatregelen kan worden besloten.

 5. De routekaart kerken omvat in totaal drie pagina’s: de toelichting op de laatste pagina maakt integraal deel uit van de routekaart.
  Met nadruk is het advies om te beginnen met het lezen van deze toelichting en daarna de in kolommen ingedeelde pagina’s 1 en 2.

 6. De in de routekaart vervatte maatregelen dienen altijd te worden overwogen in het geheel van basisregels (afstand, handen wassen e.d.) en in relatie tot de concrete activiteit en/of locatie (zoals het kerkgebouw) waar deze activiteit plaatsvindt.

 7. Het verdient aanbeveling om de erediensten in alle risiconiveaus digitaal c.q. online beschikbaar te stellen.
  Zo is de kerkdienst ook voor kwetsbare groepen toegankelijk.

Het is goed dat de routekaart er nu is. Er wordt per fase aangegeven wat mogelijk is. Ik hoop dat dit instrument behulpzaam zal zijn, al realiseer ik mij dat er plaatselijk ook gesprek nodig zal zijn over de keuzes die men maakt. Ik wens u hierbij vooral geduld, invoelingsvermogen en liefde voor elkaar toe. Het blijft belangrijk, zo lees ik de tekst van Mozes, dat we op de goede grond de keuzes proberen te maken die aan ons worden gelaten. Daarom wens ik u ook wijsheid en zegen.

in verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, in Christus verbonden,

ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85


Download de routekaart hier : COVID19-Routekaart-Kerken-22-03-2021


Franciscus van Assisi

Het onderstaande gebed wordt aan Franciscus van Assisi toegeschreven (maar ook aan ds. Niebuhr).

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.

Om één dag tegelijkertijd te leven.
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.