coronabrief 15: versoepelingen

Perspectief voor gemeenten als lichtpuntje in schrale tijd”

Zo schrijft het moderamen van de synode op de website van onze kerk: https://protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/

In het bericht worden versoepelingen aangegeven wat betreft de kerkdiensten en het zingen. De verruiming van de mogelijkheden is wat ons betreft zeer welkom. “Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot”, zo staat er.

“Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. We adviseren dit advies in uw lokale context op een passende wijze te overwegen en te concretiseren.”

Ook ons bereikten verhalen dat het wel heel lang duurt. Daarom zijn we blij dat er nu weer samengekomen kan worden en door een kleine groep gezongen. Maar het blijft om maatwerk gaan tussen de kaders die worden geschetst. Op een bepaalde manier wordt van gemeenten gevraagd evenwichtskunstenaar te zijn tussen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de volksgezondheid enerzijds, en het verlangen naar samenkomen en zingen en vieren anderzijds. De adviezen van de synode zijn duidelijk. Het is aan de plaatselijke kerkenraad te overwegen wat in de eigen situatie het best is. Dat is het mooie aan ons presbyteriale-synodale stelsel: dat er sprake is van een evenwicht tussen het landelijke en gemeentelijke niveau en dat de kerkenraad dus een eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf afwegingen kan en mag maken binnen de gestelde kaders.

Dit is van belang omdat de ontmoetingen en de kerkdiensten bijdragen aan ons welbevinden, en omdat we daarin ons geloof beleven en God én elkaar ontmoeten.

Maatwerk binnen de kaders

Het moderamen van de generale synode schrijft dat er belang aan wordt gehecht om gemeenten perspectief te bieden, en dat daarom de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet. “Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent. Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders maatwerk toepassen,” aldus De Reuver.

Op deze manier is er ruimte om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten. Daarom adviseert het moderamen onderstaande op een bij uw situatie passende wijze te concretiseren:

  • Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage (zie protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten).

  • Wees u bewust van de samenstelling van gemeenteleden die de kerkdienst fysiek bijwonen. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen.

  • Bied uw eredienst naast fysiek ook online aan voor kerkgangers. Zo is de eredienst – zij het op afstand – ook voor niet in het kerkgebouw aanwezigen toegankelijk.

  • Voor jongeren is dit een zware tijd. Weeg af wat wel/niet past en verantwoord is in uw lokale context om georganiseerd jeugdwerk op te starten (zie protocol jeugdactiviteiten in coronatijd).

Gemeentezang

De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. De Reuver: “Deze risico’s hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Daarom adviseren wij u betreffende de gemeentezang:

  • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.

  • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekening houdend met de mogelijkheden van het kerkgebouw.

  • Neem de leeftijd van de zangers mee in uw afweging. Oudere zangers lopen een groter risico dan jongeren.

  • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.

  • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.

Het is fijn dat er juist in deze Veertigdagen op weg naar Pasen wat ruimte geboden wordt, want het belang van de onderlinge gemeenschap is van groot belang.

Waar we nog niet fysiek bijeen kunnen komen, is het goed niet te wachten tot er meer versoepelingen komen, maar nu al te investeren in het contact door video bijeenkomsten, en daar een beetje creatief mee om te gaan.

Voor de Biddag zijn uit elke classis een aantal mensen gevraagd een gebed te schrijven voor deze tijd. Deze brief eindigen wij met het gebed dat ds. Frans Willem Verbaas schreef. Volgende week worden een aantal gebeden gepubliceerd op de website van de landelijke kerk. U kunt ook kijken op onze vernieuwde classiswebsite, waar u trouwens ook zaken voor kunt aanleveren. Zie: https://www.classisbrabantlimburg.nl/

Laten we in deze tijd zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar blijven omzien. In alles wat op onze weg komt, mogen we ons gezegend weten door God die ons nabij wil zijn.

René de Reuver schrijft: Ik bid u de woorden toe van Paulus:

Moge God, die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest.”

(Romeinen 15:13)

Rest mij u ook nu de kracht en liefdevolle nabijheid van Gods Geest toe te wensen,

in verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, in Christus verbonden,

ds. Marco Luijk

classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85


Gebed

(voorbeden) met het oog op de coronacrisis,

te gebruiken op de Biddag van 8 maart 2021,

geschreven door Frans Willem Verbaas,

predikant van de Protestantse Gemeente te Heusden

++

Barmhartige God,
U belijden wij als de Schepper van al wat leeft.
U heeft ons bestaan gewild, U geeft ons aan elkaar.
En wanneer wij vastlopen, dan reikt U ons de hand in Jezus uw Zoon,
die ons verlost en weer in beweging zet.

Daarom aanbidden en prijzen wij Uw heilige naam.
Maar, barmhartige God, wij roepen Uw naam vandaag ook aan
ter wille van allen die zo druk zijn om het hoofd boven water te houden,
dat ze geen adem overhebben om U te prijzen.

Wij bidden voor hen die door de coronacrisis
zijn veranderd van opgewekte in neerslachtige of boze mensen;
voor hen die zelf ziek zijn geworden van het virus;
voor hen die zich zorgen maken om geliefden;
voor hen die rouwen, omdat een dierbare aan het virus is gestorven.

Wij bidden voor werkers in de zorg die handen en rust te kort komen;
voor ondernemers en zzp-ers die zich gekooid voelen,
voor werknemers die zich zorgen maken om hun baan.

Wij bidden voor ouderen en jongeren
die misschien nu pas ontdekken hoe eenzaamheid werkelijk voelt;
voor politici en bestuurders die dag in dag uit onmogelijke keuzes moeten maken;
voor uw gemeente die zo graag weer samen zou komen om uw lof te zingen;

en wij bidden voor hen die ook zonder het coronavirus al zorgen genoeg hadden.
Geef hen, geef ons beterschap,
en de kalmte van Noach,
en de wijsheid van Salomo,
en het vertrouwen van Jezus.

Barmhartige God, wij danken u, omdat U er altijd voor ons bent.
Laat ons er dan ook zijn voor U, en voor elkaar.
Om Jezus’ wil,
Amen.