coronabrief 14: AVONDKLOK

coronabrief 14 bij avondklok

De overheid heeft een avondklok afgekondigd met ingang van zaterdag 23 januari 2021. De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur. Ambtsdragers en andere kerkelijke medewerkers die tijdens de avondklok-periode noodzakelijke kerkelijke activiteiten buitenshuis willen verrichten, kunnen dat doen indien zij een eigen verklaring in combinatie met een werkgeversverklaring op zak hebben.

De werkgeversverklaring mag voor een langere periode worden afgegeven. De eigen verklaring moet per situatie opnieuw worden ingevuld. Een format voor een eigen verklaring is te downloaden via de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/regels-avondklok

Hieronder twee formats voor werkgeversverklaringen Protestantse Kerk:

Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld tbv medewerker digitale kerkdiensten

Werkgeversverklaring avondklok – voorbeeld ingevuld voor predikant

Alhoewel er binnen gemeenten van de Protestantse Kerk geen sprake is van een werkgever/werknemers situatie, wordt in deze uitzonderlijke situatie het woord ‘werkgeverschap’ functioneel opgevat.
Het is aan de kerkenraad, als ware zij een werkgever, de afweging te maken wat noodzakelijke en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden. Te denken valt aan:
• Digitale avonddiensten: ambtsdragers en medewerkers die ervoor nodig zijn om deze te realiseren.
• Crisispastoraat
• Voorbereidingen uitvaarten
De avondklok geldt tot woensdag 10 februari 2021 04.30 uur.

U vindt deze informatie ook op: Avondklok: verklaringen voor noodzakelijke kerkelijke activiteiten | Protestantse Kerk in Nederland

Vitaal of cruciaal beroep

Het gesprek over de vraag of predikant en kerkelijk werker een cruciaal beroep beoefenen is weer actueel door artikelen erover in de media. Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie ‘cruciale beroepen’. De voorgangers hebben hierover vorig voorjaar een brief ontvangen.
Deze verklaring is bedoeld te gebruiken in overleg met bijvoorbeeld verpleeg- en ziekenhuizen. Ik wil hier echter benadrukken dat met het ‘inzetten’ van deze verklaring van ‘cruciaal beroep’ terughoudendheid geboden is. Ons werk heeft, mede door deze aanduiding erkenning.

Maar… wees heel behoedzaam en bescheiden. Overleg eerst met de geestelijk verzorgers die aan een instelling verbonden zijn als je op bezoek wilt gaan. Overleg met de familie, want het is niet de bedoeling dat een voorganger de bezoekplek inneemt van een familielid. Ik zie het zo: als gemeenteleden of de familie er nadrukkelijk om vragen, als de zorginstelling er mee instemt dan zijn wellicht soms dingen mogelijk. Maar dus altijd in zorgvuldig overleg en conform het beleid van een instelling. En met begrip voor de dilemma’s waar de mensen in de zorg voor staan en een passende weg in zoeken.

Rest mij u ook nu de kracht en liefdevolle nabijheid van Gods Geest toe te wensen,
in verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet,
namens het Breed Moderamen
van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

Gebed

Trouwe God,
U die de grond bent onder onze voeten,
de adem waarvan wij bestaan,
we willen u danken voor de verhalen van de Bijbel die hoop ademen,
die uitzicht bieden op de bevrijding
van de schepping en de mensen,
we danken u voor taal die ruimte schept.
In deze tijd dat het virus
ons allen in zijn greep heeft en houdt
spreekt deze boodschap ons aan.
We maken ons zorgen om onze gezondheid
en om die van wie ons lief zijn,
over alle maatschappelijke,
sociale en economische gevolgen van de lockdown.
We vragen ons af wat deze lange periode van beperkingen
op termijn voor onze kerk gaat betekenen.
Wij weten soms niet meer wat we moeten bidden,
maar we vertrouwen op de Geest die bij U voor ons pleit.
Leer ons te volharden in het hopen op wat nog niet zichtbaar is.
En maak ons als kerken voorbeeldig in die volharding.
Geef dat we ons verbonden weten.
U hebt ons aan elkaar gegeven
om met elkaar vorm en inhoud te geven aan onze taak.
Geef ons wijsheid en moed om leiding te geven aan uw kerk.
Amen.