coronabrief 13: opschorten alle vormen van zang

Betreft: coronabrief 13 bij verlenging Lock down – dreiging Britse variant – opschorten alle vormen van zang

14 januari 2021

Beste kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, broeders en zusters,

De ontwikkelingen volgen zich razendsnel op in dit nog korte nieuwe jaar. De reden van deze brief is de aanscherping van het advies van de Protestantse Kerk in Nederland met betrekking tot de maatregelen en het zingen in de kerk in het bijzonder. En aan het eind een uitnodiging elkaar te spreken via videovergaderingen.

Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de Lock down.

De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:

Wat de corona pandemie betreft hopen we uit de grond van ons hart dat we in 2021 de grootste problemen te boven mogen komen. Het net gestarte vaccinatieprogramma zal daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Echter, op dit moment lijkt de dreiging alleen nog maar groter te worden. De persconferentie van de minister-president en de minister van volksgezondheid afgelopen dinsdag liet hierover geen misverstand bestaan. Vooral de aanwezigheid van de zogenaamde Britse variant ook in ons land en de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid volgends de deskundigen dat deze variant de boventoon zal gaan voeren is erg verontrustend. Het komt eropaan door het minimaliseren van fysieke contactmomenten en daarmee verbonden risico’s de verspreiding te vertragen zodat de overbelasting van onze ziekenhuizen en verdere zorginstellingen de komende tijd een minder dramatisch verloop krijgt dan we nu zien in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De Lock down is om die reden verlengd tot in elk geval 9 februari. Nadere maatregelen worden nog overwogen.

Dinsdagavond en woensdag 13 januari is in meerdere gremia van onze kerk de situatie besproken. Uitkomst daarvan zijn een aantal dingen.

1. Een dringend advies om alle vormen van zang op te schorten. Dit advies geldt vooralsnog voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari en alle andere te houden vieringen/ kerkdiensten zolang de Lock down duurt. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt ontraden.

Voor het bericht van het moderamen van de generale synode hierover zie de volgende link: https://protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengdelockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/

Het moderamen van de synode adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al veel langer niet mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente weer kunnen samenkomen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor God geen belemmering zijn om door te gaan met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.”

Zoals u heeft gelezen is het nadere advies van de landelijke werkgroep ‘Zingen in de kerk’ in combinatie met de dreiging van de Britse variant (een nog grotere besmettelijkheid) een belangrijke grond voor het advies. De gebeurtenissen in de Protestantse gemeenten te Biddinghuizen en Julianadorp in de afgelopen weken spelen ook een rol. Daarbij heeft onderzoek naar de achtergrond daarvan inmiddels uitgewezen dat het zingen in groepjes hoogst waarschijnlijk het verspreidingsmoment is geweest.

Daarom het dringende advies om alle diensten online te houden. Het risico op besmetting is nu al veel groter geworden. En dus ook het advies om alle vormen van zang op te schorten. De bijeenkomsten in Biddinghuizen en Julianadorp waren overigens (opnames van) onlinediensten. Het is een hard gelag dat, naast alle maatregelen die er al waren, nu ook de beperkte vorm van zang geheel gestopt dient te worden de komende weken. We zijn er echter van overtuigd dat dit dringende maar pijnlijke advies noodzakelijk is op dit moment.

2. Er zijn alternatieven nodig voor het zingen. Hier vindt u suggesties: Dringend advies: niet zingen tijdens kerkdienst | Protestantse Kerk in Nederland

3. De verdere regelingen in het corona protocol van de kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Wel vragen we u nogmaals – maar met de dreiging van de Britse variant nog eens temeer – alle andere fysieke ontmoetingen c.q. bijeenkomsten in de komende weken zoveel mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.

Natuurlijk hopen we dat de maatregelen en de vaccins ons helpen binnen afzienbare tijd elkaar weer in persoon te kunnen ontmoeten en elkaar de hand te mogen schudden. En wat zal het goed zijn als we ook weer uit volle borst kunnen zingen. Tot die tijd moeten we ons geduld bewaren, en dat kan best nog wel lang gaan duren. Het komt nu aan op uithoudingsvermogen en om met creativiteit toch de onderlinge verbinding in stand te houden. Met liefdevolle aandacht voor de kwetsbaren onder ons, en ook voor hen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen.

Elkaar spreken in deze tijd en horen van elkaars ervaringen

Naast deze nadere advisering wil ik ook iets anders onder uw aandacht brengen. Directe ontmoetingen zijn de komende tijd nog niet mogelijk. Tegelijkertijd groeit de behoefte, ook bij mij, om met mensen in contact te zijn om elkaar te bemoedigen en ook te bezinnen op deze bijzondere periode en wat na de corona – tijd op ons afkomt en ons te doen staat, juist ook in de kerk en in de gemeenten. Ik wil de werkgemeenschappen uitnodigen per videovergadering samen te komen, en ik wil u allen (kerkenraden en voorgangers) uitnodigen om online (via Google-Meets) met mij en elkaar in kleine groepjes in de komende tijd het gesprek aan te gaan. Daarbij zijn drie vragen wat mij betreft leidend:

a. Wat hebben we met elkaar meegemaakt (en maken we nog mee) in deze crisis?

b. Hoe gaan we om met de omstandigheden?

c. Wat gaat dit betekenen voor de toekomst van kerk en gemeente?

U kunt zich bij aanmelden per mail aan mijn adres m.luijk@protestantsekerk.nl Op grond van de aanmeldingen zal ik groepjes samenstellen en met deze groepjes in contact treden voor het maken van een afspraak. Ik stel me gesprekken voor overdag of in de avonduren van ongeveer een uur. De groepjes zal ik gevarieerd samenstellen door de gehele classis heen zodat u daarin ook weer andere mensen ontmoet.

Rest mij u ook nu de kracht en liefdevolle nabijheid van Gods Geest toe te wensen,

in verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne, in Christus verbonden,

Ds. Marco Luijk

classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne

m.luijk@protestantsekerk.nl

tel. 06 52 33 52 85