CORONA update 22 van 30 november 2021

Na de persconferentie van afgelopen weekend zijn de maatregelen verscherpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het gaat voor kerken alleen om het volgende:

Kerkdiensten en doordeweekse kerkelijke activiteiten na 17.00 uur

De minister van Justitie en veiligheid heeft tijdens een overleg een dringend beroep gedaan op de kerken en andere religieuze koepels om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondagmorgen 28 november a.s. in werking zijn getreden. Tijdens de beantwoording van vragen na afloop van de persconferentie heeft de minister-president eenzelfde appel op de kerken gedaan.

Het CIO (Interkerkelijk contact In Overheidszaken) doet een dringende oproep aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen om alternatieve mogelijkheden te benutten voor de kerkdiensten en bijeenkomsten die na 17.00 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn, zoals een digitale bijeenkomst of uitzending van de diensten of, waar dit niet goed mogelijk is, een eerder aanvangstijdstip te kiezen, bijvoorbeeld om 15.30 uur.

Het betreft een dringende oproep, geen wettelijke verplichting. Wanneer er zwaarwegende redenen zijn om een kerkdienst of activiteit na 17.00 uur te laten plaatsvinden, zijn alle overige maatregelen van toepassing zoals het CIO eerder al berichtte: anderhalve meter en placering.

Wanneer een gemeente een activiteit als bijvoorbeeld catechisatie als essentieel voor het kerkelijk leven beschouwt, kan deze wel doorgang vinden in de avond. Houd u daarbij a.u.b. de basisregels in acht, ontsmet uw handen bij binnenkomst, draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de ruimte en houd 1,5 meter afstand!

Verder blijven de maatregelen van kracht die in de vorige brief zijn meegedeeld.

Zie verder de website van het CIO: Welkom op CIO web

Zie ook: Advies naar aanleiding persconferentie 26 november | Protestantse Kerk in Nederland

In deze lastige en ingewikkelde tijden roep ik graag zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus in herinnering om begrip en geduld te hebben met wie over ons zijn aangesteld.

Zondag 39 – Vraag en antwoord 104

Vraag: Wat wil God in het vijfde gebod?
Antwoord: Dat ik mijn vader en mijn moeder,
en allen die over mij gesteld zijn, alle eer,
liefde en trouw bewijze,
en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe,
en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe,
aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren.

Je kunt ook denken aan Kolossenzen 4: 2-6.
In vers 5 staat: ‘5Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment.’ Een dringend advies van de overheid moet je niet al te snel naast je neerleggen.

 

Het is goed als we als kerken onze verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van de mensen, en in het bijzonder voor hen die werkzaam zijn in de zorg. Ik denk aan allen die in ziekenhuizen verblijven en bid speciaal voor hen die angstige tijden doormaken omdat een geplande operatie is uitgesteld, terwijl deze wel nodig is. En ik bid voor hen die sterven als gevolg van het virus en hun nabestaanden.

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne,

in Christus verbonden,
Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85