CORONA update 12 november 2021

Tijdens de persconferentie op vrijdag 12 november jl. zijn opnieuw verscherpte coronamaatregelen
bekend gemaakt. Deze maatregelen hebben tot doel het sterk oplopende aantal besmettingen terug
te brengen. Deze hebben consequenties voor de kerken. Als breed moderamen roepen we de
gemeenten op om op een verantwoorde wijze uitvoering te (laten) geven aan deze maatregelen en
dringende adviezen.

Belangrijkste conclusies:

  • Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan
  • Werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering
  • Draag mondkapje tijdens verplaatsing
  • Beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot maximaal 4 personen

Het advies van CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) aan de aangesloten 31
kerkgenootschappen bevat de volgende aandachtspunten:

1. Herinvoering anderhalve meter afstand leidt tot beperking aantal kerkgangers
De anderhalve meter wordt opnieuw ingevoerd als een wettelijke verplichting. Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in het kerkgebouw.

Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Looproutes in het kerkgebouw en het vermijden van opstoppingen bij het verlaten van het kerkgebouw zijn onderwerpen die aandacht behoeven.

Met name voor kleinere kerkgebouwen die een beperkt aantal zitplaatsen hebben op 1,5 m afstand verdient het overweging om opnieuw een reserveringssysteem te hanteren, zodat geen kerkgangers behoeven te worden teleurgesteld.

CIO wijst erop dat de anderhalve meter regel niet geldt voor een voorganger bij de bediening van de Doop of het vieren van Eucharistie of Avondmaal. Deze uitzondering geldt voor zover “de werkzaamheden niet met inachtneming van de veilige afstand kunnen worden verricht”.
Extra voorzorgsmaatregelen zijn hierbij een aandachtspunt.

2. Basisregels
Een verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang. Ook omdat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten. De overige basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

CIO adviseert met nadruk om als kerken aandacht te hebben voor kwetsbare personen of groepen van personen die de kerkdienst willen bezoeken. Ook adviseert CIO om bij kerkdiensten niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Aantal zitplaatsen, aantal kerkgangers en de ruimtelijke indeling zijn hierbij van belang.
Zie ook aandachtspunt 7.

3. De mondkapjesplicht is uitgebreid en geldt voor alle publieke binnenruimten, en ook bij verplaatsingen in beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Alhoewel kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd, adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.

4. Van groot belang blijft een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te (laten) voeren.

Op 11 oktober jl. publiceerde het ministerie van VWS de handreiking basistips voor ventileren.
Meer informatie hierover vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/11/meeraandacht-voor-goed-ventileren .

Ook de website www.eerstehulpbijventilatie.nl bevat nuttige informatie.

In dit verband kan het ook overweging verdienen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.

5. Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen thuis te ontvangen heeft ook gevolgen voor groeps-en kringwerk bij kerkleden thuis. Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een alternatief zijn.

6. Jeugd- en jongerenwerk blijft mogelijk. Zie voor meer details de richtlijnen voor onderwijs en sport. Let op het onderscheid tussen jongeren t/m 17 jaar en daarboven (zie www.rijksoverheid.nl/corona ). Ook hier zijn de basisregels van belang, zoals thuisblijven bij klachten. Dit i.v.m. de berichten over oplopende besmettingen onder jongeren.

7. CIO brengt opnieuw het belang van het digitaal uitzenden van kerkdiensten onder uw aandacht.
Voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, of vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdienst bij te wonen.
Zie verder de website van de landelijke kerk:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/advies-naaraanleiding-persconferentie-12-november/

Scriba René de Reuver: “Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven”

In de rubriek ‘Protestants Perspectief’ gaat scriba René de Reuver in op de huidige polariserende toon in de samenleving en het debat over de mogelijke 2G-maatregel. Zie: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-rene-de-reuver-deze-tijd-vraagt-om-heilzaamsamenleven/

“Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge verbondenheid zonder iemand uit te sluiten. Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden, maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een genadige houding. “

 

In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet,
namens het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne,
in Christus verbonden,
Ds. Marco Luijk
classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne
m.luijk@protestantsekerk.nl
tel. 06 52 33 52 85

 

Lees de hele coronabrief op: 2021-11-17-brief-coronavirus-nr-21-17-november-.pdf